seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in News

Thàinig e a-mach mu dheireadh thall – ri fhaighinn air làrach-lìn a’ chòmhlain: http://theshee.com/ no air Amazon etc: http://www.amazon.co.uk/Murmurations-The-Shee/dp/B0090DMB00

Seo blasad beag den album ùr aig The Shee, còmhlan-ciùil boireann gu math sònraichte. Tha dualchasan eadar-dhealaichte aig gach caileag, innealan-ciùil diofraichte, sgilean eadar-dhealaichte, ach tha an aon dìoghras aca airson an stuth tradiseanta ath-bheothachadh agus rudan ùra a chur ris. Agus tha ar caileag à Machair Rois, Olivia Ross chòir, nam measg cuideachd. Co-roinn! This is a wee taster […]

Tha luchd-ciùil òg dìcheallach nan ‘Cèilidhean air Cuairt’ aig Fèis Rois air an rathad a-nis fo sgeama ‘TradTrails’, le slighean ùra air feadh na h-Alba . Leughaibh am blog aca an seo: http://tradtrails.org.uk/tradtrails/    

‘S e Là Buidhe Bealltainn a th’ air a’ chiad latha den Chèitean, ach ‘s e mìos buidhe a th’ ann ann an da-rìreadh. Tha an conasg ann fhathast, agus am bealaidh a’ nochdadh ri a thaobh, buidheagan an t-samhraidh, sòbhraichean, beàrnanan-brìde, fiù ‘s  lusan a’ chrom-chinn air fhagail. Anns a’ Ghàidhlig ‘s e ‘mìos buidhe’ a […]

‘S e Là Buidhe Bealltainn a th’ againn an-diùgh, seann fhèill Cheilteach a bhiodh a’ comharrachadh toiseach an t-samhraidh. Tha mòran lusan buidhe ann aig an àm seo, nam measg an conasg, am beàrnan-Brìde, a’ bhuidheag an t-samhraidh – agus lus buidhe Bealltainn fhèin. ‘S e dath ceangailte ri soirbheachadh, ri beannachdan a th’ ann […]

Tha promo-bhideo oifigeil air YouTube a-nis, le agallamh agus criomagan à cuid den òrain: There’s an official promo-video on YouTube now, with interview and clips form some of the songs. http://www.youtube.com/watch?v=bNoayqKI3UU&feature=channel&list=UL    Agus pìos air an telebhisean anns an Danmhairg cuideachd – tha Calum agus Rory a’ tadhal air caisteal far am bi Runrig a’ cluiche […]

Bargan sgoilearach far nach b’ urrainn dhomh gun gabhal ris… Agus troigh sgeilp eile tha a dhìth orm a-nis! An academic bargain I couldn’t resist… and another foot of shelf-space I’m short of! http://books.dias.ie/index.php?main_page=product_info&products_id=87

Bha cuirm-ciùil uabasach math aig Ruigh Sholais Diardaoin sa chaidh – am buidheann-danns “Dannsa” agus cruinneachadh luchd-ciùil sàr-mhath còmhla riutha: Catrìona Watt, seinneadair Gàidhlig à Leòdhas, Matheu Watson air fidheall agus guitar, Fin Moore air pìoba agus feadag (agus a’ dannsa), Mac Morin à Ceap Breatainn air meur-chlàr agus a’ dannsa cuideachd – agus na dannsairean […]

Cha robh Runrig air an rathad fad bliadhna, gus beagan fois a ghabhail agus gus ùine fhaighinn airson pròiseactan ùra  le buill a’ chòmhlain leotha fhèin. Bha CD ùr aig Bruce, mar-thà, Celtic Crossing: http://www.musicscotland.com/cd/Bruce-Guthro-Celtic-Crossing.html#aRR066   agus aig Brian, A Hundred Thousand Welcomes:   http://www.reverbnation.com/ahundredthousandwelcomes   agus a-nis bidh CD le Rory agus Calum a’ nochdadh aig deireadh a’  Ghiblein, […]