Bha cuirm-ciùil uabasach math aig Ruigh Sholais Diardaoin sa chaidh – am buidheann-danns “Dannsa” agus cruinneachadh luchd-ciùil sàr-mhath còmhla riutha: Catrìona Watt, seinneadair Gàidhlig à Leòdhas, Matheu Watson air fidheall agus guitar, Fin Moore air pìoba agus feadag (agus a’ dannsa), Mac Morin à Ceap Breatainn air meur-chlàr agus a’ dannsa cuideachd – agus na dannsairean sgoinneil fhèin, Sandra, Caroline agus Frank – http://www.dannsa.com/eventsarticle.asp?id=37

Great concert in Resolis last Thursday, with the group Dannsa – dancing – and an excellent crop of musicians.  See article via link.