Fàilte gu seaboardgàidhlig!

Sa chiad àite, seo dòigh na h-artaigilean Gàidhlig san Seaboard News a leughadh air loidhne, gus na ceanglaichean fhosgladh agus na dealbhan fhaicinn nan dathan.  Ach bheir e cothrom dhomhsa cuideachd barrachd stutha – dhealbhan, cheanglaichean is eile – a chur ris, agus cothrom dhuibhse ur beachd a thoirt seachad orra, no fiosrachadh eile a chur riutha agus lorg fhaighinn air artaigilean nas tràithe.

‘S dòcha gun tig leughadairean ùra mar an ceudna; chì iad gu bheil – ged a tha caochladh chuspairean ann – ceangal làidir a’ ruith air feadh nam pìosan ri Ros an Ear agus ri bailtean Machair Rois gu h-àraidh.  Bidh sinn a’ dìochuimhneachadh ro thric gun robh a’ Ghàidhlig laidir anns a’ Ghàidhealtachd an Ear cuideachd gu ruige ach aon no dhà ghinealach;  cuidicheamaid uile a cumail beò fhathast an sin!

Tha mi an dòchas gun còrd am blog seo ribh uile. Bhithinn toilichte cluinntinn bhuaibh!

***

Welcome to seaboardghàidhlig!

This is primarily a way to read the Seaboard News Gaelic articles online, so as to be able to open the links and see the photos in colour. But it also gives me the opportunity to add more material – links, photos etc – and you the opportunity to add comments or additional information, as well as to locate older articles.

Maybe new readers will come along too; if so, they’ll see that – although there are various topics – there is a strong link to Easter Ross and especially the Seaboard villages running through the pieces. It’s too often forgotten that Gaelic was strong in the East Highlands too till only one or two generations ago; let’s all help to keep it alive there still!

I hope you all enjoy this blog. I would be delighted to hear from you!

 

NB: your email addresses will not be displayed. All comments come to me first for approval (there has already been spam!), so you can also send me a private message via the comments box – just write ‘private’ at the beginning and it will NOT be displayed.

If you want to contact the Seaboard News magazine itself, mail: seaboardnews@seaboardcentre.com

The best site to start investigating the Seaboard Villages is the Visitor Information section of :  http://www.seaboardcentre.com/

and the Seaboardhistory site (new in 2014) is: http://www.seaboardhistory.com/ 

More information on this beautiful and historically very rich part of the Highlands in the Useful Links category (see menu above).