Tha promo-bhideo oifigeil air YouTube a-nis, le agallamh agus criomagan à cuid den òrain:

There’s an official promo-video on YouTube now, with interview and clips form some of the songs.

http://www.youtube.com/watch?v=bNoayqKI3UU&feature=channel&list=UL

 

 Agus pìos air an telebhisean anns an Danmhairg cuideachd – tha Calum agus Rory a’ tadhal air caisteal far am bi Runrig a’ cluiche a dh’aithghearr.

And a piece on Danish TV with Rory and Calum visiting a castle where Runrig will be playing soon:

http://www.tv2oj.dk/artikel/112100:Favrskov–Runrig-paa-slottet