Tha luchd-ciùil òg dìcheallach nan ‘Cèilidhean air Cuairt’ aig Fèis Rois air an rathad a-nis fo sgeama ‘TradTrails’, le slighean ùra air feadh na h-Alba . Leughaibh am blog aca an seo:

http://tradtrails.org.uk/tradtrails/