seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts published by seaboardgàidhlig

Bana-ghaisgeach nan cuantan, Grace Darling

CC

O chionn 185 bliadhna air an 7 latha den t-Sultain shàbhail Grace Darling agus a h-athair naoinear às an long-bhriste HMS Forfarshire. Mar bhana-ghaisgeach na mara tha e iomchaidh gum bi cuimhne againn oirre nar coimhearsnachd chladaich air an ceann-là seo.

Rugadh Grace ann an 1815 ann an Northumberland, mar nighean neach-taigh-sholais, agus ann an 1838 bha Grace a’ fuireach còmla ris agus a màthair anns an taigh-solais Eilean Longstone, air fear de na h-Eileanan Farne. Bha Grace 22 aig an àm sin agus a’ cuideachadh le obair an taighe agus an taigh-sholais, nam measg le cumail faire.

Sna h-uairean tràtha den 7 den t-Sultain, a bha gu sònraichte stoirmeil, chunnaic Grace briseadh-luing eagalach bho uinneag an t-seòmair-chadail aice – bhuail bàta-smùide eilean ìosal creagach, Big Harcar Rock, mu mhìle air falbh, agus bhris na dhà leth. Thachair sin mu 4 uairean sa mhadainn. Ruith i dhan phrosbaig feuch am faiceadh i duine beò sam bith, ach bha e fathast ro dhorcha, ach an ceann ùine dh’aithnich iad daoine air a chreig.  Cho-dhùin Mgr Darling agus Grace gun iomraicheadh iad an sin, a dh’aindeoin staid uabhasach na sìde ‘s na mara, gus feuchainn ri na truaghanan a shàbhaladh. Bha fios aca gum biodh sin na bu luaithe na feitheamh air a’ bhàta-teasairginn à Seahouses (e fhèin bàta-ràmh), nach toisicheadh idir, ‘s dòcha, leis an t-sìde ‘s an astar na bu mhotha.

Longstone Lighthouse, Michael Spiller from Bradford, UK, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

Às dèidh saothrach anabarraich, chaidh aca air an copal aca a stiùreadh dhan àite, far an deach Mgr Darling suas air a’ chreig a’ fàgail Grace na h-aonar a’ cumail am bàta faisg air làimh sa mhuir fhiadhaich ‘s san stoirm fheargach. Lorg iad naoinear luchd-teasairginn, cus rim toirt dhan taigh-sholais ann an aon bhaidse. Dh’iomair iad a’ chiad fheadhainn air ais – boireannach, fear air a ghoirteachadh, agus triùir den chriutha, agus an uair sin dh’iomair Mgr Darling agus an criutha air ais airson chàich. Dh’fhuirich Grace san taigh-sholais gus coimheadh às dèidh an fhir lèonta agus a’ bhoireannaich, a chaill dithis cloinne san tubaist. Ro 9 uair sa mhadainn bha a h-uile naoinear sàbhailte ann an Longstone.

Bha an HMS Forfarshire air an t-slighe bho Hull gu Dùn Dèagh le 62 daoine air bòrd. Bha na goileadairean air am fàilneachadh agus mar sin bha an t-einnsean gun fheum, agus cha robh aig a’ chaiptean ach nàdar de sheòl ri chleachdadh san stoirm. Shaoil e am mearachd gur e taigh-solais Inner Farne a bh’ anns an Longstone agus dhrioft am bàta-smùide air an eilean chreagach neo-fhaicsinneach. Bhrìs an long na dà leth, agus ron ghlasadh an latha cha mhòr nach robh e air a dhol fodha.  Chaidh aig naoinear eile air teicheadh anns a’ bhata-teasairginn aig an long fhèin agus chaidh an sàbhaladh le long eile san dol seachad. Chaidh na cuirp-chloinne a lorg cuideachd leis a’ bhàta-teasairginn à Seahouses (is bràthair Grace air aon de na ràimh). B’ feudar dhan bhàta sin cuideachd feitheamh fad 3 làithean aig taigh-solais Longstone air sgàth na sìde.

Grace le ràmh / Grace with an oar

Nuair a nochd an naidheachd, chaidh Grace na bana-ghaisgeach chliùiteach air feadh na dùthcha. Fhuair i urraman, duaisean (nam measg £50 bho Bhanrìgh Bhictoria!), agus fiù ‘s tairgsean-pòsaidh. Chaidh bàrdachd is òrain a sgrìobhadh mu a deidhinn agus chaidh iomadh portraid a pheantadh. Gu mi-fhortamach ge-tà, cha robh mòran ùine air fhagail dhi gus tlachd a ghabhail na cliù (ma ghabh idir) – chaochail i leis a’ chaitheamh dìreach 4 bliadhna às dèidh sin. Thàinig na ceudan dhan tiodhlacadh ann am Bamburgh, far a bheil carragh-chuimhne brèagha san chladh aig eaglais eachdraidheil Naomh Aodhan, agus tha an iomhaigh-chloiche shnaithte àlainn a bha air an tuama aice air a gleidheadh am broinn na h-eaglais. Bha cothrom agam tadhal orra nuair a bha mi ann an Northumberland an-uiridh.  Tha taigh-tasgaidh RNLI Grace Darling ann am Bamburgh cuideachd. https://rnli.org/find-my-nearest/museums/grace-darling-in-10-objects

Tha bana-ghaisgeach iomraidh againne ann am Machair Rois cuideachd – Oighrig an Dà Raimh; cuimhnichean, còmhla ri dìleab shònraichte Grace, gun do chluich na boireannaich cuideachd riamh am pàirt ann am dràma nan cuantan.

Eaglais an Naoimh Aodhan / St Aidan’s Church

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Maritime heroine, Grace Darling

Jug in Bamburgh Castle

On 7  September it will be 185 years since Grace Darling and her father saved the lives of nine souls from the wrecked HMS Forfarshire. As a maritime heroine, it’s fitting for our coastal community to remember her on this anniversary.

Grace was born in 1815 in Northumberland, daughter of a lighthouse-keeper, and in 1899 Grace and her mother were living with him in Longstone Island lighthouse, one on of the Farne Islands. Grace was 22 then, and helping with household and lighthouse duties, including taking turns at watch.

In the exceptionally stormy night to 7 September Grace saw from her bedroom window a terrible wreck happening – a steamship hit a low rocky island, Big Harcar Rock, about a mile away, and broke in two. This happened about 4am. She ran to the lighthouse telescope to see if she could spot survivors but it was still too dark, but eventually they could make out some people on the rock. Mr Darling and Grace decided to row there, despite the dreadful conditions, and try to rescue them – they knew that would be quicker than waiting for the lifeboat (also a rowing boat) from more distant Seahouses, which might not even have launched due to the weather conditions and distance.

With immense effort, the two of them managed to get their coble to the scene, Grace on her own holding the boat steady in the raging waters and storm while her father went onto the rock. They discovered nine survivors, too many for one trip back to the lighthouse. They brought back the first batch, a woman, an injured man, and three crewmen to Longstone, and then Mr Darling and the crewmen rowed back to get the remaining survivors while Grace and her mother tended the injured man and the woman, whose two children had been lost. By 9am all nine were safely at the lighthouse.

The ship was the HMS Forfarshire, en route from Hull to Dundee with 62 people on board. The ship’s boilers had failed, so the engine was useless,  and the captain only had a makeshift sail to use in the storm. He mistook the Longstone light for the Inner Farne one, and drifted onto the unseen rocky island. The ship broke in two, and by morning was almost completely sunk.  Nine other people had managed to board the ship’s lifeboat and were later picked up by a passing ship – all others were lost. The two drowned children’s bodies were also picked up later by the Seahouses lifeboat (with Grace’s brother on one of the oars). That lifeboat also had to shelter at the lighthouse for 3 days because of the weather.

Once the news broke, Grace was celebrated as a heroine throughout the land. She received honours, rewards (including £50 from Queen Victoria!), and even proposals of marriage.  Poems and songs were written about her and her portrait was freqently painted. Sadly, however, she didn’t live long to enjoy the admiration (if indeed she did) – she died of tuberculosis only four years later. Crowds turned out for her funeral in Bamburgh, where she has an ornate monument in the churchyard of historic St  Aidan’s Church, and the beautiful recumbent carving from her tomb is now preserved inside the church. I was able to visit them while in Northumberland last year.  There is also a RNLI Grace Darling Museum in Bamburgh : https://rnli.org/find-my-nearest/museums/grace-darling-in-10-objects

On the Seaboard we also have our rowing heroine – Effie of the Two Oars; a reminder, along with Grace’s remarkable legacy, that women too have always played their part in the drama of the seas.

by Charles Achille D’Hardviller, Dallas Museum

“Cobbler” Shùbhan-làir agus Rùbraib / Strawberry Rhubarb Cobbler

(Taing dhan Naidheachd Againne, iris den Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach airson cead an reasabaidh seo a chleachdadh, agus gu h-àraidh do Janice Chan airson a cho-roinneadh!)


Chan eil rud sam bith nas fheàrr na blas sùbhan-làir agus rùbraib le chèile. Gabh tlachd air seo nuair a tha e caran blàth, le reòiteag!


Grìtheidean airson an lìonaidh-mheasan


6 cupan rùbraib, air a ghearradh ann am pìosan garbh
3 cupan sùbhan-làir, slisnichte
1 1/4 cupan siùcair
3 spàintean-bhùird min-fhlùir
1 1/2 spàintean-tì caineil
1 1/2 spàintean-tì rùsg orainseir, sgrìobte gu mìn


Grìtheidean airson aʼ mhullaich


1 1/3 cupan min-fhlùir
3 spàintean-bhùird min-choirce
3 spàintean-bhùird siùcair
1 1/2 spàintean-tì pùdair-fuine
1 1/2 spàintean-tì sòda-fuine
1/4 spàin-tì salainn
3 spàinteain-bhùird ime, fionnaraichte
1 chupa bainne (no blàthach)


Stiùiridhean
1. Teasaich an àmhainn gu 400°F.
2. Ann am bobhla mòr, measgaich le chèile na grìtheidean tioram airson aʼ mheasgachadh de mheasan (siùcar, min-fhlùir, caineal). Cuir an rùbrab, na sùbhan-làir agus an rùsg orainseir anns aʼ bhobhla agus cuir mun cuairt iad gu socair gus am bi na measan còmhdaichte gu math. Sgaoil am measgachadh gu cunbhalach air soitheach-fuine meud 13 òirlich x 9 òirlich. Bruich seo ann an àmhainn aig 400°F fad 10 mionaidean. Cuir seo an dàrna taobh.
3. Ann am bobhla mòr, measgaich le chèile grìtheidean airson aʼ mhullaich thioraim (min-fhlùir, min-choirce, siùcar, pùdar-fuine, sòda-fuine agus salann). Cleachd do
chorragan no dà sgian gus an t‑ìm a mheasgachadh a‑steach gus am bi e coltach ri peasairean beaga.
4. Cuir am bainne ris (no am blàthach) agus cuir mun cuairt e gus am bi an taois maoth. Leag le spàintean-bhùird den taois tuiteam air aʼ mheasgachadh de mheasan teth.
Bruich seo ann an àmhainn aig 400°F fad 25 mionaidean no gus an èirich e agus tha e donn-òir.
5. Leig leis fuarachadh. Bidh na measan nas tighe nuair a tha e nas fhionnaire.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Strawberry Rhubarb Cobbler

(Thanks to Janice Chan and An Naidheachd Againne, magazine of the An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, for permission to use this.)

Thereʼs nothing better than the taste of strawberries and rhubarb together. Enjoy this when itʼs a bit warm, with ice cream!

Ingredients for Filling


6 cups coarsely chopped rhubarb
3 cups sliced strawberries
1 1/4 cup sugar
3 tbsp flour
1 1/2 tsp cinnamon
1 1/2 tsp orange zest


Ingredients for Topping


1 1/3 cup flour3 tbsp rolled oats
3 tbsp sugar
1 1/2 tsp baking powder
1 1/2 tsp baking soda
1/4 tsp salt
3 tbsp chilled butter
1 cup milk (or buttermilk)


Method
1. Preheat the oven to 400°F.
2. In a large bowl, combine dry filling ingredients (sugar, flour, cinnamon). Add the rhubarb, strawberries and orange zest, and toss well. Spread the mixture in a 13″ x 9″ baking dish and bake in a 400°F (c. 200°C) oven for 10 minutes and then put aside.
3. In a large bowl, combine flour, oats, sugar, baking powder, baking soda and salt. Using fingers or two knives, cut in butter until mixture resembles small peas.
4. Stir in the milk or buttermilk with a fork just until a soft dough forms. Drop by
tablespoons on top of the hot fruit filling. Bake in a 400°F (c. 200°C) oven for 25 minutes or until the topping is golden brown and has risen.
5. Allow to cool before serving. The filling will firm up when cool.

Cup measurements: If you don’t have one of these bunches of scoops for measuring in American cups, just use any container that holds 250 ml liquid instead (= 1 cup), for wet and dry ingredients. There’s also a conversion tool here: https://www.thecalculatorsite.com/cooking/cups-ml.phpGealach-lus

Tha aon lus, gu ìre mhòr fiadhain, as toil leam gu sònraichte faicinn sa ghàrradh aig an àm seo den bhliadhna, le a fhlùraichean purpaidh cùbhraidh ‘s a dhuilleagan mòra biorach – an gealach-lus, no “honesty” sa Bheurla. Chanadh cuid luibheanach ris, ach dhomsa ‘s e lus brèagha a th’ ann, a bheir dath dhan ghàrradh tràth sa bhliadhna, agus ùidh a bharrachd as t-fhoghar ‘s sa gheamhradh leis na buinn-airgid àlainn air.

‘S ann à ceann a deas na Roinn Eòrpa a tha e bho thùs, agus is cinnteach gun tàinig e do Bhreatainn ro dheireadh an 16mh linn, an toiseach mar fhlùr-gàrraidh, ach san eadar-àm tha e ri fhaicinn air feadh na dùthcha far a bheil an aimsir measarra – nochdaidh e ann am faichean, ri taobh an rathaid, agus anns na gàrraidhean againn. Ach na gabh dragh mura h-eil thu ga iarraidh an sin – tha e glè fhurasta an lus còmla ris a fhreumhan a tharraing a-mach. Cha dèan mise sin ach nuair a bhios cus ann, no nuair a bhios e a’ fàs san àite cheàrr, is mi cho measail air.

Nuair a tha thu a’ coimhead air, cha bhiodh tu a’ saoilsinn gur ann dhan teaghlach brassica a bhuineas e, còmhla ri càl, snèap, raip no mustard, ach seall gu dlùth agus tha na fluraichean den aon chruth. A rèir coltais faodaidh tu seòrsa mustaird a dhèanamh às na sìl, agus na duilleagan òga (mus nochd na fluraichean) a chleachdadh ann an sailead.

Ach ‘s ann airson rèiteachadh fhlùraichean a cleachdar iad mar as trice. Fhad’s a tha na flùraichean air an lus fhathast chì thu na siliques a’ fàs – is iad seo seòrsa sligich cruinne còmhnaird anns a bheil meamran leis na sìl. As t-earrach tha iad fhathast beag agus an aon dath ris na duilleagan agus mar sin cha bhi thu cho mothachail orra, ach tha na sìl rim faicinn mar-thà tron t-sligeach thrìd-dhealrach – ‘s ann air an adhbhar sin (mas fhìor) a fhuair an lus an t-ainm honesty, fìrinnteachd, is e a sealltainn a shìl gu firinneach. As t-fhoghar, nuair a tha na sligeachan tioram is na sìl deiseil ri sgaoileadh, thuitidh am plaosg a-muigh air falbh agus às a dhèidh na sìl bhon mheamran, agus chan eil ach am meamran fhèin air fhàgail, geal-airgid agus cho tana ri pàipear-sìoda. Tha iadsan gu h-iongantach buan, agus gu tric tha cuid air fhàgail gus an earrach. Dìreach ann an gruaim a’ gheamhraidh tha iad feumail is brèagha mar sgeadachadh.

‘S e lunaria annua a th’ air an lus sa Laideann, bho luna, gealach, agus chì thu carson. Am measg nan ainmean Beurla tha cuideachd moonpennies, agus siniomradh air a’ choltas eile a th’ orra – ri buinn-airgid. Cluinnidh tu silver dollars orra cuideachd. Mar sin, le buaidh mhathasach na gealaich, geall soirbheachaidh nam bonn-airgid, agus a chliù firinnteachd, cò air talamh nach iarradh na lusan àlainn seo na ghàrradh? ‘S dòcha gum bi sibhse a’ coimhead orra le sùilean ùra a-nis. Tha mi an dòchas gum bi, co-dhiù!

++++++++++++++++++++++++++

Honesty

There’s one plant, more or less wild, which I particularly like to see in the garden at this time of year, with its fragrant purple flowers and its large pointed leaves – honesty (“moon-plant” in Gaelic). Some would call it a weed, but to me it’s a lovely plant which brings colour to the garden early in the year, and adds interest in autumn and winter with its beautiful silver “coins”.

It actually comes from southern Europe but has been in Britain since at least the end of the 16th century, first as a garden flower, and in the meantime all over the countryside, wherever the climate is moderate – it shows up in meadows, at the roadside and in our gardens. But don’t worry if you don’t want it there – it’s very easy to pull out, roots and all. Being so fond of it myself, I would only be doing that where there was too much of it, or it was in the wrong place.

When you look at it you wouldn’t automatically think that it’s in the brassica family, along with cabbage, turnip, rape or mustard, but look more closely at the flowers and you’ll see they’re the same form. Apparently you can make a kind of mustard out of the seeds, and use the young leaves (before the flowers come) in salad.

But it’s for flower arrangements that they’re most often used. While the flowers are still on the plant, you see the siliques appearing – they’re a kind of round, flat casing covering a membrane with the seeds attached inside it. In spring they’re still small and the same colour as the leaves, so you don’t notice them, but the seeds are already visible through the translucent casing – that’s allegedly the reason they’re called honesty, as they display their seeds so “truthfully”. In the autumn, when the siliques are dry and the seeds are ripe for spreading, the outer pod falls off, followed by the seeds dropping from the membrane, leaving the membrane itself in the round silique “frame”, silver-white and as thin as tissue-paper. These are amazingly long-lasting, and many often hang on until the spring. They’re especially useful and attractive as decoration in the gloom of winter.

The Latin name is lunaria annua, from luna, the moon, and you can see why. Among the many English names the term “moonpennies” also refers to another similarity – to silver coins.  You also hear the name “silver dollars”.  So, with the benign influence of the moon, the promise of prosperity of the coins, and the reputation for truthfulness, who wouldn’t want these beautiful plants in their garden? Maybe you’ll look at them with fresh eyes now – I hope so, anyway!

Brora Village Trail

A break from the bilingual articles this month, as this would be far too long if I did in in Gaelic too. After last month’s front page about a Seaboard lad becoming manager of Brora Rangers, and the many Seaboard connections to the team, I thought a recent guided walk of Brora that I went on might be of interest, and maybe something for visitors to do themselves while up there for a match.

Brora Station

The walk was led by Nick Lindsay, chair of the Clynelish Heritage Society. The station was our first point as it was very significant in Brora’s history, particularly for freight transport. Brora was an early industrial centre in the Highlands, its geology providing not just brick-clay and good Clynelish sandstone, but coal too, and the railway, reaching Brora in 1871, enabled much greater efficiency in transport than the small harbour at the mouth of the river.  The same applied to Brora’s other products, especially tweed (from the woollen mill after 1901), bricks, salmon, and whisky. The bottom pictures show the original goods shed. The railway also brought an influx of visitors eager to enjoy gentlemanly pursuits like hunting and fishing, or just for the fresh air, sea and sand, and all this led to something of a boom for Brora, and swift expansion, very much in line with the policies of the Sutherland Estate (whose signature “S” is on lots of buildings). Electricity also reached Brora first in the Highlands , leading to the name “Electric City”.

Coal

Coal has been a constant presence in Brora for centuries, first mentioned in 1529, and was initially collected from the shore and the river, then mined there. It’s Jurassic coal and much younger than the other carboniferous coal mined in Britain. It’s not as reliable in quality and sparks a lot, which made it cheaper, and it was perfect for fuelling the burgeoning industries once it was mined more deeply, first by the sea, then further inshore. Working conditions were very bad in the earlier days, with little regard for worker safety, and many accidents.

Codd bottle

Nowadays we associate Brora with the Clynelish distillery, but Brora was famous for another kind of drink too – aerated water, or lemonade, produced from 1905 in a former brewery by the harbour (itself from 1817, built by Lady Stafford to try to wean the workers off whisky onto beer). This is a rare complete example of a Codd bottle, invented in the 1870s, whereby a marble kept the seal tight and the gas in. They were often broken by children to get the marbles, so this is a great find from Brora shore!

Salmon fishing

We passed the spot by the mouth of the River Brora where salmon-netting was once a busy and lucrative trade, as around the Seaboard too.

Harbour

Brora Harbour is at the mouth of river separated from the main stream by a peninsula, formerly an island. It was used for exporting coal, bricks, salt, fish etc until the railway came – wooden tracks for horse-drawn wagons were built through the town to it. But it was also a fishing port, though not on the scale of the larger, deeper harbours along the coast. It tended to silt up, so ultimately an opening was made through the back wall to the river to help keep it clear (see bottom picture).

Fishertown

Lower Brora was the fishertown, with the traditional low cottages housing very large families. This was definitely a Gaelic-speaking part of town, unlike the more gentrified (or aspiring) upper areas, which had more incomers. The harbour-master’s house dated 1775 is also still there – compete with working barometer in the wall.

Sadly, from my heritage-loving point of view , the tarry old fishermen’s sheds have almost all been replaced by variations on beach huts, as so often elswhere along our coasts. We really need to preseve the ones that are left – you don’t know what you’ve got till it’s gone! The ice-house (a relic of the herring boom, as well as the salmon) is at least still there – though allegedly also for sale…

Salt, Listening station

It’s also by the shore that Nick tells us about Brora’s other traditional industry – salt-panning, first recorded in 1598. This was big business over the centuries, as it was the main way to preserve food, especially meat and fish. The pans were of course fuelled by Brora coal. Remains of one of them can still (just) be seen a little up the coast, and the Heritage Centre also holds salt-making sessions again using traditional methods.

There’s something else by the shore, but from a much more modern era – this building was a World War II and Cold War government listening station from 1939 till 1986. The workers were brought in from down south and sworn to secrecy, though some stayed on and married ,locally – but never shared the secrets! It’s now more mundanely part of the Seabreezes Carvan park.

War memorial

The war memorial in the centre of Brora is also worth a closer look. Built of Clynelish sandstone, i’s over 50 feet high and also serves as the clock-tower. It was built by public subscription in 1922 to commemorate the fallen of the Great War, and was opened by a Mrs Matheson who tragically lost a daughter, two sons and a son-in-law in the war. The daughter’s name is the first on the plaque. The names are otherwise listed alphabetically, not by rank, so another unusual feature. Later war dead have also been commemorated, from WWII and the Gulf War. Note the fossil too – lots of these around in walls.

Fisherman’s Hall, St Columba

Brora’s well-served with religious buildings, but I’ll just mention two of my favourites – Fisherman’s Hall, built in 1892 in white-painted brick, serving the generally very God-fearing fishing community. There’s a Temperance Hall from the same era nearby too – now a community hall.  . My other favourite is the “tin tabernacle” dated 1909, still housing the Scottish Episcopal Church of St Columba. One of the original flatpack corrugated-iron and wood churches, they came up to the Highlands of course by railway from manufacturers in Glasgow and elsewhere.This one actually served the Episcopal community in Tain from 1880, until they could afford to build the current stone church (St Andrew’s).

There’s lots more history and stories I could mention – the brickworks beside the coalmine, Hunter’s woollen mill(s), the distilleries, and lots of fascinating tales Nick told us about Olympic divers, mail-coach mishaps, emigration sagas, Royal visits etc etc, but for that you’ll need to get on another of his walks – highly recommended! There’s also a very good illustrated booklet for the self-guided Brora Village Trail, available from the Heritage Centre. Follow them on Facebook too: https://www.facebook.com/clyneheritage

Sgrìobh mi an seo mar-thà mu Bheinn Uais agus Chnoc Fhaoighris, agus an turas seo tha mi airson sùil a thoirt air cnoc ionadail eile as toil leam, Cnoc Fearralaidh. ‘S e feart-tìre comharraichte a th’ ann a’ coimhead bho gach taobh, ach gu sònraichte bhon rathad eadar Inbhir Pheofharain agus Srath Pheofhair, agus ‘s e cuairt ghoirid agus cuimseach furasda a th’ ann bhon àite-parcaidh bheag aige fhèin (ri ruigsinn bho thaobh Loch Ùsaidh). Tha cuairtean nas fhada ‘s nas dùbhlanaiche ann cuideachd, bho Srath Pheofhair no slighe Cnuic Mhòir ‘s Druim a’ Chait – molaidhean air www.walkhighlands.co.uk .

‘S e druim fada, cas a th’ ann, sìnte bhon ear chun an iar, mu 200m a dh’àirde, le seallaidhean soilleir  anns gach àird – beanntan Srath Chonain, Beinn Uais, Linne Chrombaidh is Cnoc Neig, gu Creag Phàdraig taobh Inbhir Nis agus deas thairis air Loch Ùsaidh gu Moreibh is chun a’ Mhonaidh Ruaidh. Chithear Inbhir Pheofharain chun an ear agus Caisteal Leòid is Srath Pheofhair chun an iar. A bharrachd air a bhith fradharcach, bha cudromachd ro-innleachdail aige sna linntean a dh’fhalbh, oir tha làrach dùin mhòir ghlainnaichte bho Linn an Iarainn air a mhullach chòmhnard. Chìtheadh na naimhdean tighinn gun teagamh sam bith, agus bhiodh e doirbh dhaibh ionnsaigh a thoirt air an dùn ri bruthach is e cho cas air cha mhòr gach taobh.

Tha e coltach gun tàinig an t-ainm Cnoc Fearralaidh (no Farralaidh no Fearghalaidh) bho far-eileach, “àite àrd nan clachan”, a’ dèanamh iomradh air an dùn.

Tharraing an dùn arc-eòlaichean thar nan linntean, is e an innleadair John Williams am fear a bu tràithe dhiubh sna 1770an. Tha na trì truinnsichean domhainn aige rim faicinn fhathast a’ dol thairis air làrach an dùin, tro na gàrraidhean, mar a chithear san adhar-dhealbh aig Andy Hickie,  leasaichte le photogrammetry gus na feartan a shealladh gu soilleir. (Faic an obair shònraichte aige an seo: https://www.facebook.com/people/Andys-Aerial-Archaeology-Photogrammetry-Site/100068170431509 )  Sgrìobh Williams mu fheartan nach eil rim faicinn tuilleadh, m.e. gun robh pàirt den ghàrradh mu 7m a dh’àirde bhon fho-chreag. An-diugh fhèin chithear an dealbh-iomaill chreagach gu furasda, is na gàrraidhean mu 4.5m air leud mar chuibheas.

Tha beachdan eadar-dhealaichte ann mu ghlainneachadh, a chithear ann an iomadh dùn-chnuic Albannach, a tha air abhrachadh nuair a leaghas eileamaidean anns na clachan, uaireannan le coltas glainne, agus mar sin ceanglaidh iad ri chèile.  Bhiodh fiodh air a chleachdadh gu farsaing san dùn, mar sin bidh cuid a’ creidsinn gur e tubaist no ionnsaigh is losgadh le naimhdean as coireach, ach leis gu bheil feum ann air teas uabhasach àrd agus leantainneach, ‘s dòcha cuideachd gur ann a dh’aon ghnothaich a rinneadh e gus an gàrradh a neartachadh – chan eil cinnt ann.  Ach chì thu iomadh clach fhathast le fianais glainneachaidh. (Faic: https://brigantesnation.com/how-to-vitrify-a-fort .)

Tha sgeulachdan gu leòr ann cuideachd mun chnoc, nam measg tè mu bhàs Fhinn MhicCumhail,  an seann ghaisgeach Ceilteach, tro fheall, air a h-innse le Hugh Miller is eile. Agus dh’fhàisnich Coinneach Odhar, Fiosaiche Bhrathainn (is a’ chlach dhraoidheil aige ann an Loch Ùsaidh), gun èireadh uisge an loch às an tobar air mullach a’ chnuic agus gun tuilicheadh e Srath Pheofhair – ma thuiteas Clach an Iolaire an treas turas.

Ach ma bhios tu air a’ chnoc dìreach airson cuairt agus nan seallaidhean àlainn, tha tuilleach ‘s gu leòr ann a thoilicheas an t-sùil, le flùraichean fiadhaich, seann ghiuthais-Albannach, agus tòrr eun, beag is mòr, nam measg na clamhanan-gobhlach à stèisean-beathachaidh Thollaidh faisg air làimh. Bha e tlachdmhor san t-sneachd cuideachd nuair a bha mi ann sa gheamhradh. Uairbha fiù ‘s chalet fiodha sgeadachail ann airson biadh beag a reic as t-samhradh dhan luchd-tadhail bhon spa, c. 1910 – 1960an – thoiribh picnic leibh fhèin a-nis! Dealbh dheth an seo: https://www.ambaile.org.uk/asset/33064/1/EN33064-the-chalet-knockfarrel-strathpeffer.htm/

Carson nach fheuch sibh e, mura robh sibh ann fhathast?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Knockfarrel (centre) seen from the Black Isle

I’ve written here in the past about Ben Wyvis and Fyrish, and this month I thought I’d look at another of my favourite local hills, Knockfarrel. It’s a very striking feature in the landscape seen from any angle , especially on the way from Dingwall to Strathpeffer, and is a short, fairly easy walk from its own wee carpark (approach from Loch Ussie), or longer, more challenging ones from Strathpeffer or via Cnoc Mòr and the Cat’s Back.  Have a look for the various routes on www.walkhighlands.co.uk.

It’s a long, steep ridge lying east to west, about 200m high, and has clear views in all directions – the Strathconon hills,  Ben Wyvis, down the Cromarty Firth to Nigg Hill, to Craig Padraig by Inverness, and south across Loch Ussie towards Moray and the Cairngorms. Dingwall is visible to the east, and Castle Leod and Strathpeffer to the west. As well as being scenic, this position clearly had strategic importance in the past, as there are the remains of a large vitrified Iron Age fort on the flattish top. You would certainly see enemies coming, and they’d have a hard time attacking the fort uphill as it’s so steep most of the way round.

The Gaelic name of the hill, Cnoc Fearralaidh (Farralaidh / Fearghalaidh), is likely to come from far-eileach, meaning high stone-place, no doubt a reference to the fort.

Seen from the Heights of Brae

The fort has attracted archaeologists over the years, the earliest being engineer John Williams in the 1770s. His excavation trenches across the ramparts at three points are still prominent today, as can be seen in the aerial view by Andy Hickie (see his wonderful work here: https://www.facebook.com/people/Andys-Aerial-Archaeology-Photogrammetry-Site/100068170431509 ), enhanced to show the features more clearly. Williams’ written reports usefully describe features no longer visible, and help illustrate the vast dimensions of the fort’s ramparts – the walls were still much higher then, up to 7 meters from bedrock in one place. Even today the stony outline of the ramparts is easily seen, and the average width of the walls is 4.5 metres.

There are various theories about vitrification, seen in many Scottish hillforts – basically heating rock until certain elements in it (“flux”) begin to melt, fusing the stones together. Timber would have been widely used around the fort, so accidental or enemy fires are one idea. But vitrification needs intense, sustained heat, so might well be deliberate, e.g. to form a more stable wall. The jury is still out. But you can still see the signs of it in the remaining stones, all around the ramparts. More on this: https://brigantesnation.com/how-to-vitrify-a-fort

Looking west from Knockfarrel, over Strathpeffer

There are also legends surrounding the hill, including one about the death there by treachery of ancient Celtic hero Finn MacCumhaill, as told by Hugh Miller among others, and a prophesy by the Brahan Seer (whose magic stone allegedly lies in nearby Loch Ussie) about the water in the loch rising up in the well on the hill and one day flooding Strathpeffer and allowing ships to moor – if the Eagle Stone there falls down one last (third) time.

But if you’re just up there for a walk and the magnificent views, there’s more than enough to delight the eye, with wild flowers, ancient Scots pines, and lots of bird life, large and small – including red kites from nearby Tollie feeding station. It even had its charms in the snow when I was up there recently. And from 1910 to the 1960s there was even a decorative wooden chalet there, built to provide refreshments to spa guests who made it up there in the summer – take your own picnic now! Photo of the chalet here:   https://www.ambaile.org.uk/asset/33064/1/EN33064-the-chalet-knockfarrel-strathpeffer.htm/

 Why not give it a try, if you’ve never been?

Caistealan eile

Northumberland 2 – Caistealan eile / Other castles

Am mìos sa chaidh sgrìobh mi mu Chaisteal Bhamburgh. An turas seo tha mi a’ dol air adhart le cuspair Northumberland, a’ toirt sùil air na caistealean eile a chunnaic sinn, dìreach gus barrachd dhiubh a thàladh dhan sgìre bhrèagha seo!

Dunstanburgh

Mar Bhamburgh tha Caisteal Dhunstanburgh (14mh linn) air a’ chladaich, suidhichte gu drùidhteach air na creagan, le seallaidhean farsaing air tìr is muir. Ach ‘s e tobhta a tha san fhear seo, gu ìre mhòr, ged a tha gu leòr na sheasamh fhathast gus dol a-steach, agus ‘s urrainn dhut dìreadh suas sna tùir. Chan eil e ri ruigsinn ach air chois, le ceum bho Chraster, mu 1 mhìle sìos an cladach, mar sin chan eil e cho freagarrach do luchd-tadhail ciorramach, ged a bha gu leòr de theaghlaich ann le clann agus bugaidhean, agus còin. ‘S e cuairt bhrèagha a th’ ann, agus àite glè mhath do chuirm-cnuic.  https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/dunstanburgh-castle/

Warkworth

Caisteal eile a bu toil leam riamh, ‘s e sin Warkworth, prìomh làrach teaghlach cumhachdach nam Percys thar nan linntean. Ged a tha e gu ìre na thobhta, tha barrachd is gu leòr na sheasamh fhathast, gu h-àraidh an tùr tomadach àrd, aon de na tùir mheadhan-aoiseach as slàine (sa chruth bhunasach) a tha air fhàgail, shaoilinnse. ‘S urrainn dhut dol suas is sìos na diofar staidhrichean cloiche dha na trì làran eadar-dhealaichte làn seilearan, chidsinean, tallaichean, fiù ‘s an caibeal. Tha cruth dìonadach na làraich fhèin furasta ri aithneachadh, is na ballaichean, taigh-geata, togalaich-stòrais agus staing a’ chaisteil uile deagh-ghlèidhte. Agus mar bu chòir le caistealan, tha sealladh soilleir brèagha bhon mhullach anns gach àirde. Chaidh an caisteal a thogail air motte, cnoc daonna-dhèanta, le bruach chas dhan abhainn. Làrach sgoinneil dhan fheadhainn a tha measail air eachdraidh, agus do chlann. Feumaidh ùine gu leòr a bhith agad, ge-tà! https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/warkworth-castle-and-hermitage/history/description/

Lindisfarne

Bha Lindisfarne, an caisteal mu dheireadh air an do thadhail sinn, dùinte airson a’ gheamhraidh, ach is fhiach dol ann airson na làraich suaicheanta i-fhèin, is e air binnean cas am measg faichean is boglaichean rèidh an Eilein Naoimh timcheall air. Dùn meadhan-aoseach eile, beag ach le cudromachd ro-innleachdail is seallaidhean thairis air tìr is muir, chaidh a chleachdadh rè nan cogaidhean an aghaidh nan Albannach, agus bha gearasdan ann fhathast gu tràth san 18mh linn. Ann an 1901 ghabh neach-gnìomhachais Edward Hudson an t-aonta air, agus thòisich esan ath-dhealbhachadh mionaideach a’ chaisteil le Edwin Luyens, ailtire ainmeil, agus lios ballach air a chruthachadh le Gertrude Jekyll. Cuairt tlachdmhor bho bhaile beag Lindisfarne. Chan eil an t-eilean ri ruigsinn ach le rathad thairis air fadhlain (cùm sùil air na h-uairean fosgailte!).  https://www.nationaltrust.org.uk/visit/north-east/lindisfarne-castle/history-of-lindisfarne-castle

Tha gu leòr de chaistealan is thaighean mòra eile ann an Northumberland, ri taobh a’ chladaich no a-staigh san tìr, mar Alnwick is Cragside, is sinne gun gu leòr de dh’ùine gus am faicinn – ach bidh iad ann fhathast airson turais eile. 😊

NB Tha làraich English Heritage saor do bhuill Alba Aosmhor, agus National Trust do bhuill NTS.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Last month I wrote about Bamburgh Castle, and this month I’ll continue the Northumberland topic with a look at the other castles we visited, just to tempt even more of you to this lovely area!

Dunstanburgh

Like Bamburgh, 14th C Dunstanburgh is on the coast, perched impressively on a clifftop with great views all round (handy for defence). Otherwise however it’s completely different, as it’s mainly a ruin, though still has large sections you can go into, and towers to go up. It and can only be accessed on foot along a path from Craster, about a mile down the coast, so sadly not suitable for more disabled visitors, though there were plenty of families with buggies, and dogs. It’s a lovely walk, and a great place for a picnic. https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/dunstanburgh-castle/

Warkworth

Another old favourite I revisited was Warkworth. This partially-ruined castle, seat of the powerful Percy family through the centuries, must have one of the most complete, huge, mediaeval keeps still left in its original form – you can still go up and down on the various stone staircases to three floors full of cellars, kitchens, halls, even the chapel. The defensive site layout is still clear with walls, gatehouse and ditch well-preserved, and as ever with castles, there are great views from the top.  It’s built on a motte, an artificial mound, with a steep drop to the river. For history fans, and for children, it’s  great site to visit.  Leave plenty of time for it, though! https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/warkworth-castle-and-hermitage/history/description/

Lindisfarne

The last castle we went to, Lindisfarne, was unfortunately closed for the winter, but its iconic site alone is wth seeing, on a steep conical hill in the flat fields and marshes of the surrounding Holy Island. Another mediaeval fortress, small but strategically important with views over both the North Sea and the mainland, it saw service during the wars against Scotland, and remained garrisoned till the early 19 C.  In 1901 it was leased by businessman Edward Hudson, who had it completely redesigned by famous architect Edwin Lutyens, with a walled flower garden designed by Gertrude Jekyll. A lovely coastal walk from Lindifarne village. The island can only be reached via a road over a tidal ford – keep an eye on the “causeway open” times! https://www.nationaltrust.org.uk/visit/north-east/lindisfarne-castle/history-of-lindisfarne-castle

There are plenty of other castles and “big hooses” in Northumberland too, on the coast and inland, which we didn’t have time for, like Alnwick and Cragside – but they’ll still be there for another time. 😊

NB: English Heritage sites are free to Historic Scotland members, and National Trust to NTS members.

Northumberland: Bamburgh

Eadar an Nollaig agus a’ Bhliadhn’ Ùr bha cothrom agam beagan làithean a chur seachad còmhla ri caraid agus an dà chù aice ann an Northumberland. Tha, ‘s dòcha, 20 bliadhna bhon a bha mi san sgìre sin, ach a-mhàin san dol seachad, agus leis gun do chòrd i rium glan an turas mu dheireadh, bha mi a’ dèanamh fiughair ri a faicinn a-rithist. Agus chan e briseadh-dùil a bh’ ann idir – àite cho àlainn is eachdraidheil ‘s a bha e riamh. Chleachd sinn an ùine ghoirid gu math, le bhith a’ coiseachd air diofar thràighean leis na coin, agus a’ tadhal air seann chaistealean is eaglaisean (is dìreach pailteas dhiubhsan an sin).

Ach an-diugh bha mi airson innse dhuibh mun chaisteal as ainmeile an sin, Bamburgh. Chì thu bho fhada e às gach àird, na shuidhe gu pròiseil air a chreig bhasailt chais sna dùin-ghainmich, dìreach ri taobh na mara am meadhan achaidhean rèidh. Sealladh druidhteach!

Bha àitichean-tuinidh air a’ chreig agus timcheall oirre fad nam miltean de bhliadhnaichean, ach ’s ann leis na rìghrean Anglach is Sagsannach a thàinig na linntean a bu chudromaiche a’ chaisteil, is iad an sàs ann an sgaoileadh Crìostaidheachd (chaidh Naomh Aodhan a chur bho Eilean Ì san 7mh linn) agus anns an dìon an aghaidh nan Lochlannach – agus nan Cruithneach. Dh’fhàs an daighneach na bhu mhotha ‘s na bu treasa thar nan linntean, fo rìoghrachasan eile, ach mu dheireadh thall cha robh fiù ‘s na ballaichean tomadach cloiche sin làidir gu leòr agus ri àm Cogaidhean nan Ròsan bha Bamburgh na chiad chaisteal san tìr a chaidh a mhilleadh le cumhachd chanan.

As dèidh sin cha deach Caisteal Bhamburgh fìor am feabhas buileach mar dhaighneach. San 18mh linn bha e na àite-fuirich Easbaig Dhurham, Lord Nathaniel Crewe, a thòisich càradh a’ chaisteil, obair a chùm Urras Lord Crewe a’ dol as a dhèidh tron 19mh linn. Bha an t-Urras cuideachd an sàs ann an ath-thogail a’ bhaile agus ann an stèidheachadh seòrsa “stàit shochairean” ionadail le ospadal, sgoil, bàta-teasairginn is eile. Ach air sgàth dhuilgheadasan ionmhasail a thàinig orra, cheannaich Lord Armstrong of Cragside an caisteal ‘s an oighreachd ann an 1894.

Agus ‘s ann fodhasan a dh’ùr-bheòthaich an caisteal, le obraichean-togail mòra agus leis an ath-chruthachadh gu bhith mar dhaighneach Mheadhan-Aoiseach a-rithist. Dh’fhuirich e fhèin ann gu tric, agus lìon e le àirneis sònraichte is ealain e. Sin an caisteal a chì thu an-diugh, agus is fìor fhiach a dhol ann – tha an togalach agus an suidheachadh (agus an sealladh) drùidhteach gu leòr iad fhèin, ach a bharrachd air sin, tha na seòmraichean diofraichte, bhon talla mhòr chun a’ chidsin, uabhasach intinneach is làn stuth tarraingeach, le mìneachaidhean soilleir ciallach annta.

Ach faodaidh mi tadhal timcheall air àm na Nollaig a mholadh gu h-àraidh. Chan ann dìreach oir cha bhi e cho trang, ach ‘s ann gum bi iad a’ sgeadachadh nan seòmraichean a-rèir cuspair Nollaige (an turas seo The Twelve Days of Christmas), gu proifeasanta ‘s gu h-àlainn, cho cruthachail is mionaideach ‘s gur gann gun creidseadh tu e. Chòrd rium gu h-àraidh na breusan sgeadaichte gu h-ealanta. ‘S e Charlotte Lloyd-Webber, dealbhaiche-tèatair, a chruthaicheas e leis an sgioba aice, mar a nì i cuideachd aig Caisteal Howard, agus is fhiach fhaicinn – chan eil mi fhìn uabhasach measail air sgeadachadh mar as àbhaist, ach ‘s e rud gu tur a-mach às an àbhaist a bha seo, aig ìre àrd ealanta; chan e kitsch a th’ ann idir.  Bidh iad ga dhèanamh a-rithist san Dùbhlachd am bliadhna, a rèir coltais.

Agus mura h-eil sin gu leòr, tha am baile fhèin snog, le cafaidhean is taigh-seinnse, agus eaglais eachdraidheil, agus tha an tràigh-ghainmhich ri taobh a’ chaisteal air leth brèagha, fada, farsaing, agus dìreach taghta do theaghlaich – agus do choin. Rùm gu leòr ann dhan a h-uile duine!

https://www.bamburghcastle.com/

Northumberland: Bamburgh

Between Christmas and New Year I had the chance of a few days away with a friend and her two dogs in Northumberland. It’s maybe 20 years since I was in that area, except for passing through, and I’d enjoyed it so much the last time that I was really looking forward to it. And I wasn’t disappointed – it’s as lovely and historic as ever. We fairly packed in the beach walks, castles and old churches (and there are plenty of all these) in the short time.

But in this article I want to concentrate on the most famous castle there – Bamburgh. You can see it from far away from every direction, perched proudly on its steep basalt crag in the dunes, right by the sea, amid flat farmland. An impressive sight!

There have been settlements on the crag and around it for thousands of years, but it was under the kings of the Angles and the Saxons that it had its most important centuries, being involved in the spread of Christianity (St Aiden was sent there from Iona in the 7th C) and the defence against the Vikings – and the Picts. The fortress grew larger and stronger over the centuries under other dynasties, but even these massive stone walls were not enough to stop it becoming the first castle in the country to fall to canon, during the Wars of the Roses.

After that Bamburgh Castle never really fully recovered as a military stronghold. In the 18th C it was the residence of the Bishop of Durham, Lord Nathaniel Crewe, who began to repair it, work which was continued after him by the Lord Crewe Trust through the 19th C. The Trust was also active in rebuilding the village, and it established a kind of local “welfare state” with hospital, school, lifeboat etc. But due to financial difficulties that befell them, Lord Armstrong of Cragside bought the castle and estate in 1894.

It was under him that the castle saw a revival, with major building works and restoration back into a mediaeval fortress. He often stayed in the castle himself, and filled it with sumptuous furniture and art.  That’s the castle we see today, and it’s absolutely worth going to see it – the building and its location (and view) themselves are impressive enough, but also the different rooms inside,  from the great hall to the kitchen, are extremely interesting, full of fascinating objects, with clear, discreet explanations.

But I can especially recommend a visit around Christmas. Not just because it’s less busy, but also because they decorate the rooms with a Christmas theme (this year it was The Twelve Days of Christmas), professionally and beautifully; it’s so creative and detailed that it’s hard to believe. I particularly admired the beautiful, elaborate fireplace decoration. It’s the theatre-designer Charlotte Lloyd-Webber and her team who create it, as they also do at Castle Howard, and it’s really worth seeing – ordinarily I’m not very keen on decoration, but this was something altogether out of the ordinary, at a high level of artistry, no hint of kitsch. They’re doing it again this December, apparently.

And if all that wasn’t enough, the village itself is lovely, with cafes and a pub, and a historic church, and there’s an exceptionally beautiful long, wide sandy beach right beside the castle, just perfect for families – and for dogs. Plenty of room there for everyone!

https://www.bamburghcastle.com/

Bha sneachda na chuibhrig

Bha sneachda na chuibhrig air ìosal is àrd,

Am broinn an taigh-òsda na seòmraichean làn.

Bha Màiri is Eòsaph air toir àite-tàimh,

Am Betlehem fhuadain ‘s an uair ann mu thràth.

.

Oh càit’ an robh fàsgadh bhon chas-shileadh fhuar

Dhan òigh a bha giùlan Fear-Saoraidh an t-sluaigh?

Ach threòraicheadh dìreach is cinnteach an ceum

Dhan fhàrdaich a b’ ìsle san tìr ud gu lèir.

O seall E na shìneadh gum riomhadh na chòir,

O seall air a Mhàthair ga thàladh le deòin,

‘S na h-ainglean a’ fàilteachadh pàisde na h-òigh!

Bidh ‘n oidhche seo àraid an cànan ‘s an ceòl.

.

Bha ceòl air a’ ghaoith agus shoillsich an reul,

Mun cuairt air na cìobairean, ‘s shìn iad an ceum,

‘S an uamha nan ainmhidhean thairg iad an gaol,

Dhan naoidhean aig Màiri, Rìgh-pàisde chlann-daoin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

The snow was a coverlet

The snow was a coverlet, on low and high ground,

Inside the guest-house the rooms were all full.

Mary and Joseph were seeking somewhere to stay,

Wandering in Bethlehem, and the hour already late.

.

Oh where was there shelter from the cold driving rain

For the maid who was carrying the Saviour of man?

But their step was guided, straight and sure,

To the lowliest lodgings in all that land.

Oh behold Him stretched out with no finery near,

Oh behold His Mother cradling him gladly,

And the angels welcoming the virgin’s child!

This night will be renowned in song and music.

.

There was music on the wind and the star shone down

Around the shepherds setting out on their way;

And in the animals’ den they offered their love

To Mary’s infant, the Child-king of mankind.

.

Faclan le Dòmhnall Iain Dòmhnallach, ceòl le Iseabail T. NicDhòmhnaill.

Words by Donald John Macdonald, music by Ishabel T. MacDonald.

.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr!

.

Èist / Listen:

Jennifer Licko Band   https://www.youtube.com/watch?v=WxUQwJtmHeo

.

Marit Falt and Rona Wilkie:https://maritandrona.bandcamp.com/track/bha-sneachda-na-chuibhrig

.

Hydro Ness

Seachdain no dhà air ais, bha cothrom agam rudeigin ann an Inbhir Nis fhaicinn ris an robh mi air fiughair a dhèanamh fad mhiosan – meanbh-sgeama haidro “Hydro Ness”. Cho luath ‘s a thòisich an sgeama air obrachadh, tràth san t-samhradh am bliadhna, bhuannaich e iomadh duais, m.e. aig Duaisean Cumhachd Ath-nuadhachail na Gàidhealtachd is nan Eilean, mar phròiseact ath-nuadhachail as fheàrr air tìr, agus Pròiseact Beag den Bhliadhna (British Construction Industry).  Bhiodh sin drùidhteach gu leòr gun dad eile, ach leis gu bheil an sgeama dìreach air Abhainn Nis, chan ann sna beanntan mar a b’ àbhaist, mar gum biodh anns a’ bhaile fhèin, agus ann an togalach beag fìor tharraingeach (chunnaic mi dealbhan brèagha dheth), bha mi air bhioran fhaicinn mu dheireadh thall.

Tha an sgeama suidhichte air bruach na h-aibhne aig ceann thall Pàirc a’ Chonaisg ri taobh Drochaid Muilleann an Tuilm, àite nàdarrach brèagha. Ged a tha an sgeama fhèin gu tur ùr, tha dà cheangal aige ris an àm a dh’fhalbh. An toiseach, tha e a’ cleachdadh pàirt den bhun-structar a chaidh steidheachadh airson sgeama bhig haidro eile sna 1920an. Chaidh an t-aonamh sgeama-haidro deug ann am Breatainn a thogail faisg air seo le bhith a’ leudachadh seann lad Muileann-flùir a’ Bhucht , a’ tarraing uisge às an abhainn ann an seòrsa cùrsa-uisge àrdaichte. Ruith e fad deicheadan gus an deach Inbhir Nis air a’ Ghriod Nàiseanta. Tha am “Powerhouse” (1929) ri fhaicinn an-diugh fhathast – sin far a bheil bùth uachdair-reòite as t-samhradh.

 Agus ‘s e seo an aon lad – air a ghlanadh ‘s a chur an òrdugh a-rithist – a bhios Hydro Ness a’ cleachdadh an-diugh fhèin. Ath-chuairteachadh gu dearbh!

Agus an ceangal eile do dh’eachdraidh? Uill, ‘s e rud fada nas sine a th’ anns an fhear seo: tha an dealan ann an Hydro Ness ga dheànamh le sgriubha Archimedes. Sin inneal à linntean àrsaidh, ann an cruth sgriubha mhòir, a tha ag obrachadh air prionnsabal simplidh gus uisge a ghluasad gu eifeachdach agus gun cus saothair (mar as àbhaist do dh’ìre nas àirde). Tha Hydro Ness a’ cleachadh cumhachd uisge na h-aibhne san lad gus an sgriubha a dhràibheadh, coltach ris an t-seann roth-muilinn, agus mar sin còrr is 500,000 kWh de dhealan ath-nuadhachail a chruthachadh gach bliadhna.

Tha an dealan ga chleachdadh gus cumhachd a sholarachadh do dh’Ionad-Spòrs Inbhir Nis faisg air làimh – 50% den fheumalachd aca. Nuair a smaoinicheas sinn air an dà amar-snàmh mòra aca, agus na goireasan uile eile, aithnichidh sinn gur e caomhnadh gu math mòr a th’ ann, gu h-àraidh le cosgaisean cumhachd a’ sìor dhol an àird a-nis.

Aig an aon àm, ‘s e eisimplir a th’ ann an Hydro Ness – chì sinn dè cho feumail ‘s as urrainn do sgeamaichean beaga, ath-nuadhachail mar seo a bhith dha na sgìrean far a bheil iad, le cumhachd ionadail, gun fheum air pròiseactan einnseinnearachd mòra, daora, agus gun ar lorg carboin a mheudachadh.

Ach tha aon taobh eile aig an sgeama seo – tha e cuideachd airson luchd-tadhail (inbhich is clann-sgoile) a tharraing a-steach is am foghlam a thaobh chuspairean mar àrainneachd is eag-eòlas, obair còmhla ri nàdar, lìontan-bìdh is eag-shiostaman, brosnachadh bith-iomadachd, ath-nuadhachadh na Gàidhealtachd tro lùth uaine, amsaa. Air an adhbhar sin tha an togalach fhèin, slige shimplidh gus dìon a thoirt dhan inneal agus dhan luchd-tadhail, sònraichte tlachdmhor grinn. Tha e ann an cruth armadillo le pleitean meatailt airgeadach, leth-fhosgailte do sholas is do ghaoith. Glacaidh e an t-sùil nuair a dhlùthaicheas tu ris, air cois no air rothair, no ma bhios tu a dràibheadh thairis air an drochaid ri a thaobh. Tha sanasan fiosrachail ann – ma bhios tu airson an leughadh idir – le grafaigean tarraingeach is soilleir (le beagan Gàidhlig orra), anns an t-slige fhèin agus timcheall oirre, air an cruthachadh leis a’ companaidh Mather & Co, agus flùraichean is beingean àlainn à clach gheal. 

Àite sìtheil, brèagha, inntinneach. Carson nach toir sibh fhèin sùil air?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hydro Ness

A couple of weeks ago I had the chance to see something in Inverness that I’ve been looking forward to for months – the micro-hydro-electric scheme Hydro Ness. As soon as the scheme was up and running, in early summer this year, it was winning awards, such as the Scottish Highlands & Islands Renewable Energy Award for Best Onshore Renewable Energy Project 2022, and the Best Small Project of the Year 2022 at the British Construction Industry Awards. That would be impressive enough on its own, but with the scheme being directly on the River Ness, not in the mountains as these schemes usually are, but more or less in the town itself, and in a fascinating wee building (I’d seen lovely pictures of it), I couldn’t wait to see it at last.

The scheme is located on the river-bank at the far end of Whin Park, beside the Holm Bridge, a beautiful green spot. Although the scheme is completely new itself, it has two connections to the past. First, it uses part of the infrastructure that was developed for an earlier small-scale hydro project in the 1920s. The 11th hydro-electric station in Britain was built near here using the widened mill-lade of the old Bught Meal Mill, drawing water from the river in a kind of raised watercourse. It ran for several decades until Inverness was connected to the National Grid. Its “Powerhouse” (1929) can still be seen today – it houses the ice-cream parlour in the summer.

And this is the same lade – cleaned and brought back into working order, which Hydro Ness is using today. How’s that for re-cycling!

And the second link to history? Well, that one goes back a lot further: the electricity produced by Hydro Ness is generated using the Archimedes screw. That’s a device from ancient times in the form of a large screw, which works on a simple principle to move water efficiently and with minimal effort (usually up a level). Hydro Ness uses the power of the river flow in the lade to drive the screw, a bit like the old mill-wheel, which then powers the generator to create more than 500,000 kWh of renewable electricity per year.

The electricity supplies half the power needed to run the nearby Inverness Leisure Centre, and when you think about the two large swimming pools and all the other facilities there, you realise that represents quite a sizeable saving, especially with fuel costs rising by the minute.

At the same time Hydro Ness acts as an example – we can see just how useful such small-scale renewable schemes can be to the areas where they are, with local power and without the need for large-scale expensive engineering works, and also without increasing our carbon footprint.

But there’s another aspect to this scheme. Hydro Ness also aims to attract and educate visitors (adults and schoolchildren alike) on subjects like environment and ecology, working alongside nature, food-chains and eco-systems, encouraging biodiversity, renewing the Highlands through green energy, and so on. For that reason the building itself – a simple shell to protect the generator and the visitors – is startlingly attractive and elegant. It’s in the shape of an armadillo with silvery metal plates, half-open to light and wind. It catches the eye as you approach it, on foot or by bicycle, or when driving across the bridge beside it. There are informative signs – if indeed you want to read them – with clear, attractive graphics (and a bit of Gaelic), in the shell and around the location, as well as flowers and elegant white stone benches.

It’s a beautiful, peaceful, interesting place – why don’t you go and have a look for yourself?

Barrachd fiosrachaidh / further information:

https://www.highland.gov.uk/info/1210/environment/971/hydro_ness

Na ceanglaichean / the links:

Bught Meal Mill: https://www.ambaile.org.uk/asset/11482/  

The Powerhouse (1929): https://www.geograph.org.uk/photo/6040546

The lade: https://www.flickr.com/photos/conner395/8012801239

Archimedes screw: https://akvopedia.org/wiki/Archimedes_screw

Pearù 3: An Gleann Naomh agus na h-Incas

Machu Picchu

Am mìos sa chaidh bha mi a‘ coimhead air àitichean eachdraidheil anns na h-Andes a Tuath – tha am pìos mu dheireadh seo mu làraichean tarraingeach a’ Ghlinn Naoimh sna h-Andes an ear air Lima. Bha mi toilichte gun do thadhail mi air Peàru a Tuath an toiseach, leis gur ann an sin far am faic thu mòran de na làraichean cultarach ro-Inca, agus tuigidh thu nach do thòisich na h-Incas le canabhas glan – thog iad air muin coileanasan nan linntean romhpa – na Moche, na Chimu, na Chachapoyas is eile. Mar sin bha rathaidean is slighean-malairt ann mar-thà, agus dùin àrda ana-mhòr, uaighean is lùchairtean sòghail. Bha mèinnearachd, uisgeachadh, àiteachas agus cleachdadh farsaing na h-àrainneachd air fàs àbhaisteach, agus bha sgilean obair-mheatailt agus obair-criadha fìor adhartach. An rud a rinn na h-Incas, ‘s ann gun do leasaich iad na cleachdaidhean, sgilean is teicneòlais seo, a bha ann mar-thà, gu ìre iongantach ann an ùine gu math goirid – mu na 100 bliadhna ro cheannsachadh nan Spàinnteach (1563-72), agus gun do chleachd iad iad gus na treubhan eadar-dhealaichte a cho-aonachadh ann an aon ìmpireachd. Faodaidh sinn coimeas a dhèanamh ri leasachadh luath an teicneòlais agus a’ chruinneachais a chunnaic sinn san t-saoghal againne o chionn an Darna Cogaidh.

Thagh na h-Incas Cusco (3,400m), ann an sràth torrach sna h-Andes, mar phrìomh bhaile an rìoghachd, agus shìn rathaidean a-mach bhuaithe mar lìon an damhan-allaidh air feadh a’ phàirt mhòir seo de dh’Ameireaga a Deas. Cuimhnich nach robh eich aca, no buill-acfhainn iarainn, no a’ chuibhle. Cha bhiodh cuibhlean uabhasach feumail sna beanntan no san fhàsach ghainmhich co-dhiù – chleachd iad ruitheadairean airson conaltraidh, llamas airson bathar a ghiùlan, agus neart nan daoine airson togail. Tha e coltach nach robh sgrìobhadh aca, ach chùm iad clàran le bhith a’ cleachdadh siostam shreangan snaidhmte, quipu – buan agus furasta a ghiùlan.

Maras

B’ e Holber, an neach-iùil ionadail as fheàrr ‘s a ghabhas dhomhsa, a bha agam airson a’ Ghlinn Naoimh – e fhèin fear de shliochd Inca, aig a bheil an cànan Quechua, le eòlas iongantach air lusan agus an cleachdaidhean, agus tàlant eachdraidh a thoirt beò dhut agus coileanais na h-Incas a mhìneachadh gu soilleir. Mar neach-iùil mi fhìn, dhruidh sin orm agus fhuair mi mòr-bhuannachd às. Thadhail sinn air aon làrach air an raonach àrd aig Moray (3,500m) a bha na “lab” phrobhail àiteachais, far an do dh’ath-chrùthaich iad sònaichean-clìomaid dealbhag le bhith a‘ cleachdadh barraidean is uisgeachadh, gus na seòrsichean gràin, buntàta is eile fhaighinn a-mach a dh’fhàsadh a b’ fheàrr anns gach sòn. Chaidh sinn cuideachd do chlaisean-tèachd salainn Inca aig Maras, a bhios gan cleachdadh gus an latha an-diugh, leis na h-aon dòighean-obrach.

Ach ‘s e na togalaich-chloiche an ìomhaigh as ainmeile de na h-Incas, agus chunnaic sinn eisimpleirean druidteach gu leòr. B’ e Ollantaytambo (c. 3,000m) – dùn, teampull is ceumannan, a’ chiad cothrom a bha agam na blocaichean ana-mhòr rèidh fhaicinn, air an cur ri chèile gun bheàrnan faicsinneach idir eatarra. Dh’ionnsaich mi gun robh iad air an chumail ri chèile le siostam cnag-is-socaid nam broinn, mar Lego, agus cho-fhreagair iad cho dlùth air sgàth mheasaidhean mionaideach agus le bhith a’ cleachdadh mhodailean ro làimh. Chleachd iad rampaichean, geamhleagan agus sgiobachd gus an socadh a-steach dhan àite cheart.  Chunnaic sinn barraidean a-rithist gus àiteachas tairbheach a dhèanamh comasach sna beanntan, cuideachd aig an làrach Inca faisg air sin, Pisaq, far a bheil margaid glè mhòr ann fhathast. Tha sràth torrach na h-aibhne Urubamba gu tur fo àiteachas gus an latha an-diugh. Shiubhail mi tron t-sràth thaitneach air an trèana-turasachd Vistadome.

Ollantaytambo

Bha e ri fhaicinn sa bhad gun robh fada barrachd de luchd-turais an seo na bha ann an ceann a tuath na dùthcha – nàdar de sheoc a bha sin, ach bha fios agam roimhe gum biodh Machu Picchu co-dhiù glè thrang, agus abair gun robh. Tha baile Machu Picchu fhèin, ged a tha e ann an suidheachadh brèagha air abhainn ann an gleann cumhang, dìreach coisrigte do thurasachd. Bha na h-àireamhean a bha ceadaichte san làrach eachdraidheil cuingichte air sgàth Covid ach bha buidhnean gu leòr ann fhathast. Bha mi toilichte gun robh neach-iùil agam fhìn agus a bhith nas sùbailte mar sin.

Bidh bus gad tar-aiseag dhan làrach agus às dèidh sin bidh thu a’ coiseachd  agus a’ dìreadh – tha ceumannan gun chrìoch ann. Dhìrich mise pìos air ais suas air an t-Slighe Inca gus an sealladh ainmeil thairis air an làrach gu lèir fhaighinn. Tha tobhtaichean susbainteach air fhàgail den lùchairt rìoghail samhraidh (mas fhìor), de thogalaich chràbhach is chathaireach, àitichean-còmhnaidh is taighean-stòir, a h-uile rud na shuidhe ann an seòrsa nead creagach, aig 2,500m, air a chuairteachadh le sgurran dramataigeach – seallaidhean neo-chreidsinneach anns gach àird. Bha mi air fèitheamh fad mo bheatha gus seo fhaicinn agus chan e briseadh-dùil a bh’ ann idir. Is coltach gun deach an làrach a threigsinn seach ionnsaigh air a bhith oirre, agus leis nach robh eòlas oirre san t-saoghal nas fharsainge gus a’ chiad turas le Hiram Bingham ann an 1911, tha i air a gleidheadh cuimseach math.

Sacsayhuaman, Cusco

Tha tèoraidh ann gun do thog na h-Incas far an robh fios aca mu shuidheachaidhean geòlasach sònraichte, mar sgoltaidhean domhain, a cheadaich tochladh na creige gu furasta ann an sliseagan feumail, dìreach aig an làrach togail, gun fheum air an uiread de ghearradh no de chòmhdhail – cha chuireadh sin iongnadh orm. Tha na taighean-tasgaidh fiosrachail ann an Cusco sgoinneil (mar a tha ann an Lima cuideachd), agus ‘s e baile brèagha eachdraidheil a th’ ann e fhèin, le fianais de gach linn aige. Tha fiù ‘s dùn ana-mhòr Inca aige os cionn a’ bhaile, Sacsayhuaman, a-rithist le blocaichean tomadach air an cur ri chèile gu foirfe.

B’ urrainn dhomh fada, fada a bharrachd a sgrìobhadh mu Phearù àlainn eachraidheil, ach tha mi a’ creidsinn gu bheil dealbh math gu leòr agaibh a-nis. Air a mholadh gu mòr!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Peru 3: The Sacred Valley and the Incas

Moray

Last month I looked at the historic sites of the Northern Andes – this final piece is about the stunning remains in the Sacred Valley and area, in the Andes east of Lima. I was glad I’d visited the north first, as that’s where many of the pre-Incan cultural sites can be seen, and you realise the Incas didn’t start from scratch – they built on the achievements of the past – the Moche, the Chimu, the Chachapoyas and others. There were already roads and trade routes, massive hilltop fortresses, and sumptuous tombs and palaces. Mining, irrigation, agriculture and general management of the environment were already the norm. Metalwork and ceramic skills were advanced. What the Incas did was to develop these existing practices, skills and techniques to an astonishing extent in a relatively short period – the last 100 years or so before the Spanish conquest of 1532-72, and use them to unify the various Peruvian tribal areas into one cohesive empire. We might compare it to the rapid development of technology and the globalisation that we ourselves have seen since World War ll.

The Incas chose Cusco (3,400m), in a fertile valley in the Andes, as the centre of their domain, and roads reached out from it like a spider’s web throughout that huge part of South America. Remember they had no horses, no iron tools (just bronze), and no wheel. Wheels would not have been that useful in mountainous or sandy terrain anyway – they used runners for communication, llamas to move goods, and man-power for building. It seems they didn’t use writing, but detailed records were kept via a system of elaborately knotted strings, quipu – durable and easy to transport.

Quipu, Larco Museum, Lima

I had the best possible local guide for the Sacred Valley area, Holber – himself a Quechua-speaking descendant of the Incas with a vast knowledge of plants and their uses, and a gift for making history come alive, and making the Incas’ achievements clear and comprehensible. As a fellow tour-guide, I was very impressed and made the most of his knowledge. One site he took me to was the experimental Inca farm “lab” up on the high plains at Moray (3,500m), where different climate zones were recreated in miniature via terracing and water management, to test what kinds of grain, potato etc grew best in each. We also visited Inca-period salt-pans at Maras (3,200m), still producing today using the same methods.

But what is most associated with the Incas is their stone buildings, and we saw some wonderful examples. The first site was Ollantaytambo fortress, temple and steps (c.3,000m), my first chance to see the famous huge, smooth blocks of stone built together with no visible gaps. I learned that they were held together by an internal spur-and-socket system, like Lego blocks, and fitted so well due to careful advance measurement and the use of precise models. They used ramps and levers and man-power to move them into place. We also again saw terracing used for optimal farming in the mountains, also at the nearby Pisaq site, which still has a huge market. The valley floor, along the Urubamba River, is still fully farmed. I travelled along part of it in the scenic Vistadome train.

Pisaq

There were noticeably far more tourists down here than in the north, which came as a bit of a shock, but I had known that Machu Picchu would be the busiest, and it was. The village below is extremely touristy, though still pretty, set on a small river in the steep valley. Visitor numbers to the ruins were limited due to Covid, but there were still plenty of groups going around. I was pleased to have my own guide and more flexibility.

A bus takes you up to the site, then you walk and climb – I climbed back up a bit along the Inca Trail to get the classic view from the top. There are substantial remains of the (probable) royal summer palace, religious and civic buildings, houses and storehouses, sitting in a kind of high rocky nest at 2,500m ringed by spectacular peaks – breath-taking views all round. I had waited all my life to see this, and I was certainly not disappointed. The site seems to have been abandoned, not attacked, and was unknown to the wider world until Hiram Bingham’s first expedition in 1911, hence its fairly good preservation.

Machu Picchu

A recent theory is that the Incas knew to build where there were certain geological conditions, e.g. deep faults and fissures, that allowed rock to be quarried easily at the building site in usable slices, reducing the transport and the cutting required – it would not surprise me.  The informative museums in Cusco are wonderful (as they are in Lima too), and it’s a beautiful historic city in its own right, with remains from all periods. It even has a massive Inca fortress above the town, Sacsayhuaman, with impressive walls made again of huge, perfectly fitting blocks.

I could write much, much more about historic, beautiful Peru, but I think you’ll have got a good impression by now. Highly recommended!