seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Mealaibh ur naidheachd!

Congratulations!

http://www.peoplesmillions.org.uk/2011-finalists/stv-north/fonn-nam-feis

The Jubilee People's Millions logo

 Message from Fèisean ambassador Julie Fowlis:

We are delighted that with your superb support and help on Tuesday……..Fèis Rois; one of only six organisations in the STV North region to be shortlisted with a chance of winning up to £60,000 in the Jubilee People’s Millions (http://www.peoplesmillions.org.uk/2011-finalists/stv-north/fonn-nam-feis), WERE THE WINNERS………

The Charity bid for a total of £59,640 and on behalf of them, Julie wishes to thank everyone who voted.

 
With the help of this extra funding, the Fonn nam Fèis project ( http://www.feisrois.org ) will continue to improve the lives of older people across Ross-shire and Inverness by providing them with opportunities to participate in traditional music and song workshops and to explore their local culture and heritage. This lifelong learning project will engage a wide range of people in the community. Fonn nam Fèis will offer a year-round programme of activities, including: weekly instrumental classes, singing groups, and workshops in song writing and composition.
 
Many thanks once again……

 

 

Nach ann ort a thàinig an dà latha!  / Changed Days!

Sgeulachd Jan is Griet

 

Nuair a chuala mi an abairt sin a’ chiad turas, smaoinich mi mu dheidhinn seann sgeulachd a dh’innis caraid à Chologne dhomh air an ionad-margaidh anns a’ phairt as sine den bhaile, nuair a thug mi sùil air ìomhaigh de sheanailear. ’S e an fhìrinn a th’ anns an sgeulachd seo, ged a tha i nas coltaiche ri fionnsgeul.

Bha duine òg bochd aig àm a’ Chogaidh Deich Bliadhna air Fhichead a’ fuireach ann an Köln.  B’ e Jan von Werth an t-ainm a bha air agus ged a bha e bochd, bha e miannaich air adhartas. Ghabh e gaol air Griet, caileag bhòidheach a bha na searbhanta ann an taigh ceannaiche bheartaich. Thathar ag ràdh gum faca e i a’ chiad turas nuair a bha e a’ coimhead às dèidh nan each anns a’ mhargadh far am biodh ise a’ ceannach am biadh gach latha.  Bha esan ag iarraidh a pòsadh, ach b’ e an ceannaiche ris an robh dùil aicese pòsadh na àite, agus chuir i air falbh e. continue reading…

Press release from Fiona Dalgetty:

Fèis Rois is one of only six groups to have been shortlisted in the STV North region with a chance of winning up to £60,000 in the Jubilee People’s Millions (http://www.peoplesmillions.org.uk).

The Big Lottery Fund and ITV have come together to mark the Queen’s Diamond Jubilee by creating a new fund for charities. The Jubilee People’s Millions will make up to 60 awards of £60,000 for new projects that will improve local places or the lives of local people across the UK.

Fèis Rois has come up with an innovative project that will enable people of all ages from across Ross-Shire and Inverness to participate in music-making activities. Fonn nam Fèis will be a lifelong learning traditional arts project open to people of all ages.

continue reading…

Naidheachd mhath bho Fhèis Rois air http://www.feisrois.org/  ‘S urrainn dhuibh clàrachadh air loidhne.

Good news from Fèis Rois on their website. You can register online.

Dihaoine 17th agus Latha na Sàbaid 19th Ògmhios 2011 còmhla ri Matheu Watson (guitar and fiddle) , Jarlath Henderson (whistles and small pipes) and Alana Henderson (traditional song and cello).

Tha Fèis Rois uabhasach fhèin toilichte a bhith a’ cur an cèill gu bheil prògram ùr aice de dh’Fhèisean ùr-ghnàthach a bhios gan cumail aig an deireadh-seachdain le feadhainn de na còmhlain traidiseanta as fheàrr ann an Alba mar luchd-teagasg. Seo cothrom do dhaoine òga eadar S3 agus 25 bliadhna a dh’aois a bhith a’ faighinn 10 uairean de theagasg aig ìre sàr-chlas. Tha na deiridhean-seachdain seo airson daoine aig a bheil deagh chomas mu thràth, aig ìre àrd-mheadhanach no adhartach, air seinn no air ionnstramaid. A bharrachd air teagasg fhaighinn bhon luchd-ciùil iongantach seo, bidh cothrom agad cluich còmhla riutha air an oidhche Shathairne

continue reading…

Bonnaich / Bannocks

Bha mi a’ bruidhinn  air Skype ri oileanach Gàidhlig anns na Stàitean Aonaichte agus fhuair mi a-mach gu bheil gach duine eòlach air an fhacal ‘bannock’ ann an Ameireaga a Tuath mar ainm a th’ air aran simplidh a nì luchd-campachaidh, agus gum bidh mòran daoine a’ creidsinn gur e facal a thàinig bho na treubhan dùthchasach Canèidianach (leithid Cree) a th’ ann. Tha e coltach ged-thà gun d’ fhuair iad am facal – agus gu ìre na reasabaidhean bunasach fhèin – bhon luchd-tuineachaidh Albannach, gu h-àraidh bhon luchd-seilge, aig an robh mòran ceanglaichean leis a’ mhuinntir ionadail an sin. Bha iadsan air an t-slighe fad na h-ùine agus a’ dèanamh bhonnach air an tèine-champachaidh, le min-fhlùir, uisge agus ‘s dòcha beagan saille is salann, air maide, air clach no air greideal. Cha robh na treubhan eòlach air min-fhlùir à gràn mar chruithneachd, eòrna no choirche ro sin, ged a bha gràin fiadhaich agus sìol dùthchasach eile aca a rèir coltais leis an dèanadh iad ‘frybread’, taois air a fraigheachadh ann an saill.

continue reading…

Ishbel MacAskill Memorial Concert
Thursday 16th June at 7.30pm at Eden Court Theatre, Inverness.

Tickets are free and can be collected at the Theatre or reserved/sent out to you by phoning 01463 234 234. It will be a very special evening when family and friends will be paying a musical tribute to a very special woman.

More detail in this article:

A MEMORIAL concert for Lewis Gaelic singer Ishbel MacAskill is to be held in Eden Court on June 16.

Acts performing include Good Question, a group of students from Plockton’s National Centre of Excellence in Traditional Music featuring Ishbel’s grandson, Charlie Grey.

Also in the line up are Arthur Cormack, Dougie Pincock, Sheena Wellington, Elspeth Cowie, the Mackenzie Sisteres, Duncan Chisholm and Emma Christian and more are to be confirmed.

The event is free and so far more than 400 tickets have been booked.

Ishbel was orginally from Point and was a stalwart of Gaelic langugage and culture.

http://www.stornowaygazette.co.uk/lifestyle/lifestyle-leisure/ishbel_macaskill_memorial_concert_1_1641818

Òran traidiseanta bòidheach agus beagan dìomhair,  freagarrach do àm na bliadhna – mu chaileag nach do gabh a’ chomhairle aice fhèin, a rèir coltais! Mar chuimhneachan air Iseabail Nic Asgaill, a chaochail gun dùil ris o chionn ghoirid, a sheinneadh an t-òran seo cho àlainn ri smeòrach i-fhèin.

Thig an smeòrach as t-Earrach
Thig a’ chuthag ’s a’ Chèitein
‘S bidh gach eun anns an doire
Cumail coinneamh ri chèile
Seinn ciùil air bhàrr chrannaibh
‘S air bharraibh nan geugan
Agus mise ‘s mo leannan
Dol nas fhaide bho chèile

Tha mo chìnn air an fhleasgach
Dhonn leadannach bhòidheach
Dhan a chinneadh nach strìochdadh
‘S e de iarfhuil Chlann Dòmhnaill
‘S mòr gum b’fhearr dhomh bhi agad
Le beagan de stòras
Na le buaile chrodh ballach agus
Balach nach b’eòlach

Comhairle bheirinns’ air caileig
Gun bhith amaideach gòrach
Gun i thoirt a gaol falaich 
Do bhalach nach b’eòlach
Bidh e briathrach ri tighinn
‘S bidh a chridhe na ròitean
‘S bidh a shùil a’s a dhèidh
Ach cò an roghainn as bòidhche

continue reading…

Seanfhaclan Gàidhlig 3 : Dachaigh    

More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home

(Full list with translations below the gallery)

Click on the pictures to enlarge them 

 

  continue reading…

 Bha mi glè dhuilich an naidheachd sin a leughadh air làrach-lìn BBC Alba:

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naidheachdan/story/2011/03/110331_ishbel.shtml***

 Ban-rìgh nan seinneadairean Gàidhlig, agus tidsear brosnachail do dh’iomadh Gàidheal òg, gu h-àiraidh tro na Fèisean.

Seo Iseabail a’ seinn  / here is Ishbel singing:

Thig An Smeorach As T – Earrach
http://www.youtube.com/watch?v=ZS6yuJx46nY

Tuireadh Iain Ruadh
http://www.youtube.com/watch?v=C0AS8TrZ82U&feature=related

An ataraireachd àrd
http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo&feature=related
 

I was saddened to hear about the sudden death of Ishbel Macaskill. She was the Queen of Gaelic singers and a great teacher and inspiration to  many, especially through the Fèisean.

Some obituaries:

http://www.heraldscotland.com/comment/obituaries/ishbel-macaskill-1.1094516

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/2206852?UserKey&UserKey=

http://www.inverness-courier.co.uk/news/fullstory.php/aid/14594/Gaeldom_in_mourning_at_sudden_death_of_musical_legend.html

 Ishbel MacAskill Memorial Concert
Thursday 16th June at 7.30pm at Eden Court Theatre, Inverness.

Tickets are free and can be collected at the Theatre or reserved/sent out to you by phoning 01463 234 234. It will be a very special evening when family and friends will be paying a musical tribute to a very special woman.
http://www.seaboardgaidhlig.com/2011/05/19/944/

  

 

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots)

Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches 

Lèirmheas / review

 ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus ann an eachdraidh shòisealta is ceòl tradiseanta gu h-àraidh. 

Bha amas fad-fhadharcach aig a’ phroiseact: 

 ….tha [Tobar] an dùil clàir-fhuaim Gàidhlig agus Albais a chur gu cruth didseatach agus a chatalogadh, gus an sgaoileadh air-loidhne. Nì seo cinnteach gun glèidhear am beairteas mòr sgeulachdan, bàrdachd, ciùil agus fiosrachaidh mar chunntas àraid de chultar agus cànan ann an Alba. Mar thoradh, bidh na clàir rim faighinn gu furasta airson feumalachdan foghlaim agus pearsanta

 bho http://www.myspace.com/tobarandualchais

continue reading…