Meal do naidheachd!  Congratulations!

Tha an Talla ùr 10 bliadhna a dh’aois am bliadhna agus tha iad a’ smaoineachadh air dòighean freagarrach sin a chomharradh – nach innis sibh ur beachdan dhaibh?

The Seaboard Hall is 10 years old this year, and they are thinking about suitable ways to mark this. Why not tell them your ideas? 

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002946439609

Tel: 01862 832888

seaboardmemorialhall@btinternet.com

seaboardnews@btconnect.com