Òrain Ghàidhlig na cloinne / Gaelic children’s songs

Ged a tha a’ mhòr-chuid de na h-òrain an seo tradiseanta, tha cuid nas ùire ann san latha an-diùgh cuideachd, agus tòrr dhiubh ri am faicinn is an cluinntinn air làrach-lin Gaelic4Parents, no làrach-lìn Education Scotland, a bhios an dà cuid a’ dèanamh obair mhath is chudromach. Tha ceanglaichean ann gu h-ìosal – thoir sùil orra: is fhiach e e!

Mè, mè, a chaora dhubh

Mè, mè, a chaora dhubh,
Càit a bheil do chlòimh?
Tha, tha, ’ille bhig,
a’ fàs air mo dhruim.
Poca beag do dh’Alasdair
Is poca do MhacAoidh
Is poca don a’ ghille bheag
Thug biadh dhomhs’ a-raoir.

Baa, baa, black sheep
Where is your wool?
Little lad it is
growing on my back.
A little bag for Alasdair
A little bag for MacKay
and a bag for the little lad
Who fed me last night.
http://www.gaelic4parents.com/nip/listen-and-sing/me-me-a-chaora-dhubh

Meh meh chaora dhubh
Càit a bheil do chlòimh?
Tha tha ghille bhig,
a’ fàs air mo dhruim.
Poca dhan a’ mhaighstir,
poca dhan a’ mhnaoi,
Is poca dhan a’ ghille bheag
a’ fuireach anns a’ ghleann.
 (version from Back, Lewis)

Baa baa black sheep
Where is your wool
It is, little boy,
growing on my back.
A little bag for the master
a little bag for the wife
and a little bag for the little boy
who lives in the glen


Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn
Sèist
Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn
Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn
Chuir iad mise dh’eilean leam fhìn
Dh’ eilean mara fada bho thìr

‘S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn
‘S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn
‘S toigh le Uilleam Ann’ againn fhìn
‘S toigh le Ruairidh gruagach a’ chruidh
Sèist

‘S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn
‘S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn
‘S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn
‘S toigh le Ruairidh buaile chrodh laoidh
Sèist

Chuir iad mise dh’eilean gun tràigh
Chuir iad mise dh’eilean gun tràigh
Chuir iad mise dh’eilean gun tràigh
Dh’eilean mara fada bho chàch
  (Trad.)

They sent me to an island by myself
Chorus
They sent me to an island by myself
An island of the sea, far from land

William likes our Anne
Ruairidh likes the cattle maid

Chorus
Allan likes the brown-haired woman
Ruairidh likes the cattle fold

Chorus
They sent me to an island without a beach
An island of the sea, far from everything else
http://gaidhlig.educationscotland.gov.uk/scotlandssongs/gaelicsongs/chuiriadmise.asp

 Tha Bean Agam, Tha Taigh Agam

Tha bean agam, tha taigh agam,
Tha allt aig ceann an taigh’ agam,
Tha punnd de shiabann geal agam
‘S mo lèine salach grànnda.

Dè nì mi gun lèine ghlan, gun lèine gheal,
Gun lèine ghlan?
Dè nì mi gun lèine ghlan,
‘S mi falbh on taigh a-màireach?

I Have A Wife, I Have A House

I have a wife, I have a house
There’s a stream by the end of my house
I have a lump of white soap
And my shirt is really dirty!

What will I do for a clean shirt,
For a clean, white shirt?
What will I do for a clean shirt
When I want to go out tomorrow?

(Trad.)
http://gaidhlig.educationscotland.gov.uk/scotlandssongs/gaelicsongs/thabeanagamthataighagam.asp

Hai-o na h-eireagan

Hai-o na h-eireagan
Na h-eireagan, na h-eireagan
Hai-o na h-eireagan
Nach aighear mar a dh’fhalbh iad.

Cha bheir iad uighean tuilleadh dhuinn
Cha bheir iad uighean tuilleadh dhuinn
Cha bheir iad uighean tuilleadh dhuinn
Bho ruith iad don an arbhar.

Bha eireagan aig Bill ann
Bha eireagan aig Bill ann
Bha eireagan aig Bill ann
‘S ticead air an earball.

Taois do na h-eireagan
Taois do na h-eireagan
Taois do na h-eireagan
Gu teatha do na cailleachan

Hi -ho the pullets
Hi ho the pullets..
Isn’t it strange how they have disappeared?
They won’t lay eggs for us any more
Since they ran into the corn
Bill had pullets there
With tickets on their tails
Dough for the pullets
and tea for the old wifies
http://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/hai_o_na_h_eireagan

Guth nam beathaichean

Bidh cù ag ràdh uf, uf, uf
Bidh cù ag ràdh uf, uf, uf
Bidh cù ag ràdh uf, uf, uf
Dè bhios piseag ag ràdh?

Bidh piseag ag ràdh miau, miau, miau x 3
Dè bhios bò ag ràdh?

Bidh bò ag ràdh, mù, mù, mù x 3
Dè bhios each ag ràdh?

Bidh each ag ràdh, nè, nè, nè x 3
Dè bhios tunnag ag ràdh?

Bidh tunnag ag ràdh, uac, uac, uac x 3
Dè bhios muc ag ràdh?
Bidh muc ag ràdh, oinc, oinc, oinc x 3

Dè bhios caora ag ràdh?
Bidh caora ag ràdh, mè, mè, mè x 3
Se sin a bhios caora ag ràdh
G4P. (No.18)

Animal voices
The dog says woof!
What does the kitten say?
The kitten says miaow!
The cow says moo!
The horse says neigh!
The duck says quack!
The pig says oink!
The sheep says meh –
That’s what the sheep says!
http://www.gaelic4parents.com/nip/listen-and-sing/play–home