seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Airson buidheann carthannais ‘Scottish Association for Mental Health’, SAMH.

Làrach-lìn sonraichte:

http://www.ny2sy.co.uk/welcome

Artaigil mionaideach:

http://findarticles.com/p/news-articles/daily-mail-london-england-the/mi_8002/is_2011_Jan_1/rowing-atlantic-scary-scary-britney/ai_n56579473/?tag=content;col1

Tuilleadh  a dh’aithgheàrr.

More to follow shortly!

 

 

 

Briosgaidean Nollaige / Christmas biscuits

 Margaidhean Nollaige sa Ghearmailt

Tòisichidh an Nollaig gu math tràth sa Ghearmailt, leis na Margaidhean Nollaige a bhios ann ceithear no coig seachdainean ro Nollaig fhèin anns na bailtean beaga is mòra air feadh na dùthcha. Ged a tha feadhainn dhiubh an là an-diugh aig nach eil ach sùil air pròthaid, mar a tha e aig àm Nollaige ann an àiteachan eile cuideachd, ‘s e cho tradiseanta ‘s a tha a’ mhòrchuid dhiubh fhathast a tha cho iongantach agus tarraingeach do luchd-tadhail à dùthchannan eile.      

Bho thùs bha na mairghaidean ann airson cothrom a thoirt dhan luchd-ceàirde ionadail agus siubhail an cuid bathair a reic, agus dha na daoine, gu h-àiridh air an dùthaich, bathar sònraichte fhaighinn aon turas sa bhliadhna co-dhiù. Agus fiu’s an-diugh fhèin, tha rudan brèagha ri fhaotainn san àm ron Nollaig nach bi thu a’ faicinn anns na bùithtean àbhaisteach no aig amannan eile.   continue reading…

 

Ealachan-fiadhaich agus geòidh acrasach faisg air Arabella - Whooper swans and hungry geese near Arabella

marcachd-tuinne, Bàgh Seannduaig – surfing, Shandwick Bay

Sligh’-uisge a’ Chrìonain / The Crinan Canal

 ‘S dòcha gum faca sibh prògram-telebhisean ‘Coast‘ mìos no dhà air ais, far am b’ urrainn dhuibh na slighean-uisge agus an costa an iar fhaicinn eadar Glaschu agus Inbhir Nis? Chòrd sin riumsa gu mòr oir bha mise is mo mhàthair dìreach anns an sgìre sin – costa an iar Earra-Ghàideil – airson ar saor-làithean am bliadhna, agus ‘s beag an dùil a bha againn na dearbh àitichean fhaicinn a-rithist air an telebhisean. Chunnaic sinn iomadh àite eachdraidheal ùidheil thall an-sin (agus ‘s dòcha gun dèilig mi riutha uair eile) ach bha aon rud ann a rinn uiread de dhruidheadh oirnn ‘s gu bheil mi airson sgrìobhadh mu dheidhinn – Sligh’-uisge a’ Chrìonain. continue reading…

 30 bliadhna Fèis Rois!

Anns a’ P&J an-diugh:

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1967508?UserKey

Julie Fowlis na tosgaire ùr; pròiseact ùr ann an sgoil shònraichte Baile Dhubhthaich le Mairearad Green; raon ùr ‘Fèis nan Oileanach Gàidhlig’; cuirm-ciùil aig Celtic Connections 2011.

30 years of Fèis Rois! Julie Fowlis as new ambassador; new project in St Duthus special needs school, Tain, with Mairearad Green; new Gaelic Students’ Fèis;  a major concert at Celtic Connections 2011.

Read all about it in the P&J.

Tha mi air a bhith a’ coimhead air na prògraman Mòid air BBC Alba agus tha mi uabhasach toilichte gu bheil balach òg à Baile Dhubhthaich anns a’ chuirm-ciùil mu deireadh le òran eibhinn:  Eoghann Peutan.

I’ve been watching the various programmes from the  Mod in Caithness on BBC Alba and I’m absolutely delighted that a young Tain lad is in the final (prizewinners’) concert, with an amusing song about a party: Ewan Beaton.

Meal do naidheachd, Eoghainn! Congratulations!

Agus mealaibh ur naidheachd, a Mhòid agus a Ghallaibh! Caithness put on a great Mod despite all the fuss about supposedly not having any Gaelic heritage.

Watch again on the i-player, about 1 hour in:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00vdkkr/Mod_Naiseanta_Rioghail_2010_Episode_5/

C94B
Traditional Fluent 13-15 Boys
Sing in traditional style
Tuesday, October 12 2010
1st:

Eoghann Peutan – Tain Royal Academy
Gold Badge

 Seo clàradh brèagha de dh’Iseabail NicAsgaill a’ seinn An Ataireachd Àrd. (Artaigil an t-Ògmhios 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo

Here’s a lovely recording of Ishbel MacAskill singing An Ataireachd Àrd (June 2010 article)

 

 The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross:

http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/

Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid

Here are some phrases used in everyday Gaelic – enough to give you a smattering…..   continue reading…