seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in News

Naidheachd mhath bho Fhèis Rois air http://www.feisrois.org/  ‘S urrainn dhuibh clàrachadh air loidhne. Good news from Fèis Rois on their website. You can register online. Dihaoine 17th agus Latha na Sàbaid 19th Ògmhios 2011 còmhla ri Matheu Watson (guitar and fiddle) , Jarlath Henderson (whistles and small pipes) and Alana Henderson (traditional song and cello). […]

Ishbel MacAskill Memorial Concert Thursday 16th June at 7.30pm at Eden Court Theatre, Inverness. Tickets are free and can be collected at the Theatre or reserved/sent out to you by phoning 01463 234 234. It will be a very special evening when family and friends will be paying a musical tribute to a very special […]

 Bha mi glè dhuilich an naidheachd sin a leughadh air làrach-lìn BBC Alba: http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naidheachdan/story/2011/03/110331_ishbel.shtml***  Ban-rìgh nan seinneadairean Gàidhlig, agus tidsear brosnachail do dh’iomadh Gàidheal òg, gu h-àiraidh tro na Fèisean. Seo Iseabail a’ seinn  / here is Ishbel singing: Thig An Smeorach As T – Earrach http://www.youtube.com/watch?v=ZS6yuJx46nY Tuireadh Iain Ruadh http://www.youtube.com/watch?v=C0AS8TrZ82U&feature=related An ataraireachd àrd http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo&feature=related […]

Ma bha sibh airson faighinn a-mach dè an naidheachd mu Mhànran agus ‘Latha Math’ anns an eadar-àm, seo mar a bha na cùisean aig deireadh na seachdain sa chaidh: No. 1 in the UK singer/songwriter charts No. 6 in the Scottish charts No. 6 in the Radio 1 indie charts No. 61 in the UK charts Cha […]

The confident young Scottish band Mànran, with well-known members like Norrie MacIver and Gary Innes, are trying to be the first band of the 21st century to get a Gaelic song into the the Top 40. (Runrig and Capercaillie managed it at the end of the 20th century.) Here’s the official video: http://www.facebook.com/Scottish.Gaelic#!/video/video.php?v=10150384916540187 You can […]

  marcachd-tuinne, Bàgh Seannduaig – surfing, Shandwick Bay

 30 bliadhna Fèis Rois! Anns a’ P&J an-diugh: http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1967508?UserKey Julie Fowlis na tosgaire ùr; pròiseact ùr ann an sgoil shònraichte Baile Dhubhthaich le Mairearad Green; raon ùr ‘Fèis nan Oileanach Gàidhlig’; cuirm-ciùil aig Celtic Connections 2011. 30 years of Fèis Rois! Julie Fowlis as new ambassador; new project in St Duthus special needs school, Tain, […]

 Seo clàradh brèagha de dh’Iseabail NicAsgaill a’ seinn An Ataireachd Àrd. (Artaigil an t-Ògmhios 2010) http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo Here’s a lovely recording of Ishbel MacAskill singing An Ataireachd Àrd (June 2010 article)

Aithisg ùr / new report: “Tha buaidh eaconamach nam fèisean a’ cur còrr is £2m gach bliadhna, a rèir aithisg a chaidh iarraidh le Iomairt na Gàidhealtachd is na h-Eileanan (HIE)……. The economic impact of the fèis movement is £2m annually, according to a report for Highlands and Islands Enterprise (HIE).   ……..Tha na fèisean […]

Sgrìobh mi mun Fhèis  anns an Iuchar 2009.  Tha sreath ùr aig BBC Alba, ‘ iTrad’,  agus anns a’ chiad phrògram tha aithris mhòr mu dheidhinn nan daoine òga anns a’ Cheilidh air Chuart aig Fèis Rois.  ‘S urrainn dhuibh coimhead air a-rithist air a’  BhBC i-player gu Diluain 20 den t-Sultain: http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/b00ttmg4/iTRAD_Episode_1/ I wrote about the Fèis in […]