Sgrìobh mi mun Fhèis  anns an Iuchar 2009.  Tha sreath ùr aig BBC Alba, ‘ iTrad’,  agus anns a’ chiad phrògram tha aithris mhòr mu dheidhinn nan daoine òga anns a’ Cheilidh air Chuart aig Fèis Rois.  ‘S urrainn dhuibh coimhead air a-rithist air a’  BhBC i-player gu Diluain 20 den t-Sultain:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/b00ttmg4/iTRAD_Episode_1/

I wrote about the Fèis in July 2009. There’s a new BBC Alba series called iTrad, and there’s a long report about the young folk of the Fèis Rois ceilidh trail in the first programme. You can watch it again on the BBC i-player till Monday 20 September.