Seo clàradh brèagha de dh’Iseabail NicAsgaill a’ seinn An Ataireachd Àrd. (Artaigil an t-Ògmhios 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo

Here’s a lovely recording of Ishbel MacAskill singing An Ataireachd Àrd (June 2010 article)