Ma bha sibh airson faighinn a-mach dè an naidheachd mu Mhànran agus ‘Latha Math’ anns an eadar-àm, seo mar a bha na cùisean aig deireadh na seachdain sa chaidh:

No. 1 in the UK singer/songwriter charts

No. 6 in the Scottish charts

No. 6 in the Radio 1 indie charts

No. 61 in the UK charts

Cha d’ rinn iad an gnothach leis na UK charts – bha iad airson No 40 a ruigsinn – ach tha sin barrachd is math gu leòr. Mealaibh ur naidheachd, a h-uile duine, agus suas leis a’ Ghàidhlig anns na charts!

In case you were wondering, Mànran didn’t quite make the top 40 in the UK charts last week as they’d hoped, but they did pretty well all round nevertheless.  Let’s hear it for Gaelic in the charts!