seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts published by seaboardgàidhlig

 

Briosgaidean Nollaige / Christmas biscuits

 Margaidhean Nollaige sa Ghearmailt

Tòisichidh an Nollaig gu math tràth sa Ghearmailt, leis na Margaidhean Nollaige a bhios ann ceithear no coig seachdainean ro Nollaig fhèin anns na bailtean beaga is mòra air feadh na dùthcha. Ged a tha feadhainn dhiubh an là an-diugh aig nach eil ach sùil air pròthaid, mar a tha e aig àm Nollaige ann an àiteachan eile cuideachd, ‘s e cho tradiseanta ‘s a tha a’ mhòrchuid dhiubh fhathast a tha cho iongantach agus tarraingeach do luchd-tadhail à dùthchannan eile.      

Bho thùs bha na mairghaidean ann airson cothrom a thoirt dhan luchd-ceàirde ionadail agus siubhail an cuid bathair a reic, agus dha na daoine, gu h-àiridh air an dùthaich, bathar sònraichte fhaighinn aon turas sa bhliadhna co-dhiù. Agus fiu’s an-diugh fhèin, tha rudan brèagha ri fhaotainn san àm ron Nollaig nach bi thu a’ faicinn anns na bùithtean àbhaisteach no aig amannan eile.   continue reading…

 

Ealachan-fiadhaich agus geòidh acrasach faisg air Arabella - Whooper swans and hungry geese near Arabella

marcachd-tuinne, Bàgh Seannduaig – surfing, Shandwick Bay

Sligh’-uisge a’ Chrìonain / The Crinan Canal

 ‘S dòcha gum faca sibh prògram-telebhisean ‘Coast‘ mìos no dhà air ais, far am b’ urrainn dhuibh na slighean-uisge agus an costa an iar fhaicinn eadar Glaschu agus Inbhir Nis? Chòrd sin riumsa gu mòr oir bha mise is mo mhàthair dìreach anns an sgìre sin – costa an iar Earra-Ghàideil – airson ar saor-làithean am bliadhna, agus ‘s beag an dùil a bha againn na dearbh àitichean fhaicinn a-rithist air an telebhisean. Chunnaic sinn iomadh àite eachdraidheal ùidheil thall an-sin (agus ‘s dòcha gun dèilig mi riutha uair eile) ach bha aon rud ann a rinn uiread de dhruidheadh oirnn ‘s gu bheil mi airson sgrìobhadh mu dheidhinn – Sligh’-uisge a’ Chrìonain. continue reading…

 30 bliadhna Fèis Rois!

Anns a’ P&J an-diugh:

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/1967508?UserKey

Julie Fowlis na tosgaire ùr; pròiseact ùr ann an sgoil shònraichte Baile Dhubhthaich le Mairearad Green; raon ùr ‘Fèis nan Oileanach Gàidhlig’; cuirm-ciùil aig Celtic Connections 2011.

30 years of Fèis Rois! Julie Fowlis as new ambassador; new project in St Duthus special needs school, Tain, with Mairearad Green; new Gaelic Students’ Fèis;  a major concert at Celtic Connections 2011.

Read all about it in the P&J.

Tha mi air a bhith a’ coimhead air na prògraman Mòid air BBC Alba agus tha mi uabhasach toilichte gu bheil balach òg à Baile Dhubhthaich anns a’ chuirm-ciùil mu deireadh le òran eibhinn:  Eoghann Peutan.

I’ve been watching the various programmes from the  Mod in Caithness on BBC Alba and I’m absolutely delighted that a young Tain lad is in the final (prizewinners’) concert, with an amusing song about a party: Ewan Beaton.

Meal do naidheachd, Eoghainn! Congratulations!

Agus mealaibh ur naidheachd, a Mhòid agus a Ghallaibh! Caithness put on a great Mod despite all the fuss about supposedly not having any Gaelic heritage.

Watch again on the i-player, about 1 hour in:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00vdkkr/Mod_Naiseanta_Rioghail_2010_Episode_5/

C94B
Traditional Fluent 13-15 Boys
Sing in traditional style
Tuesday, October 12 2010
1st:

Eoghann Peutan – Tain Royal Academy
Gold Badge

 Seo clàradh brèagha de dh’Iseabail NicAsgaill a’ seinn An Ataireachd Àrd. (Artaigil an t-Ògmhios 2010)

http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo

Here’s a lovely recording of Ishbel MacAskill singing An Ataireachd Àrd (June 2010 article)

 

 The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross:

http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/

Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid

Here are some phrases used in everyday Gaelic – enough to give you a smattering…..   continue reading…

Aithisg ùr / new report:

“Tha buaidh eaconamach nam fèisean a’ cur còrr is £2m gach bliadhna, a rèir aithisg a chaidh iarraidh le Iomairt na Gàidhealtachd is na h-Eileanan (HIE)…….

The economic impact of the fèis movement is £2m annually, according to a report for Highlands and Islands Enterprise (HIE).

Kiltearn Fiddlers at Blas finale, Eden Court

 

……..Tha na fèisean a’ tabhainn luchd-cluiche tàlantach airson na gnìomhachasan cruthachail – aon dhen phrìomh roinnean ann an Alba a tha a’ cumail taic ri eaconamaidh turasachd agus cothroman obrach ann an sgìrean dùbhlanach. Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur air dòigh Fèis Bhlas agus chaidh an àireamh de luchd-amharc a bha a’ frithealadh na fèise seo suas 27% an-uiridh. Bha fèis na bliadhnsa air a cumail eadar 3 agus 12 Sultain…….

The fèisean provides a feedstock of talented performers for the creative industries which is one of Scotland’s key sectors supporting the tourism economy and work opportunities in fragile and remote areas. The Blas Festival which is organised by Fèisean nan Gàidheal saw a 27 per cent increase in people attending last year compared to 2008 with an audience of 12,000. This year’s Blas festival took place from 3-12 September across the Highlands…..”

Barrachd an seo / more here:

http://www.allmediascotland.com/media_releases/27157/f-is-passion-is-still-growing-across-scotland

agus cumaibh sùil a-mach – tha iomadh prògram bhon Fhèis “Blas air BBC Alba an-dràsta, m.e. oidhche Sathairne /keep an eye out – lots of Blas programmes on BBC Alba just now, eg this Saturday night:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00v11j1

Sgrìobh mi mun Fhèis  anns an Iuchar 2009.  Tha sreath ùr aig BBC Alba, ‘ iTrad’,  agus anns a’ chiad phrògram tha aithris mhòr mu dheidhinn nan daoine òga anns a’ Cheilidh air Chuart aig Fèis Rois.  ‘S urrainn dhuibh coimhead air a-rithist air a’  BhBC i-player gu Diluain 20 den t-Sultain:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/b00ttmg4/iTRAD_Episode_1/

I wrote about the Fèis in July 2009. There’s a new BBC Alba series called iTrad, and there’s a long report about the young folk of the Fèis Rois ceilidh trail in the first programme. You can watch it again on the BBC i-player till Monday 20 September.

The McLennan family

Have just heard from Rita that her father remembers the gentleman who contacted her after reading the Seaboard News article in May 2010 , also an ex-POW, and even has a photo of him in the old days. He was delighted to have found him again after 50 years and will be getting back in touch.