Duilleag fhiosrachail air làrach-lìn Fèisean nan Gàidheal – barrachd ri leughadh agus ri chluinntinn an sin. Is math as fhiach dhuibh tadhal air an làrach lìn gu lèir.

An informative page on the Fèisean nan Gàidheal website – more to read and to listen to over there. The whole site is well worth a visit!

http://www.feisean.org/en/gaelic-learning/

http://www.feisean.org/ga/ionnsachadh-na-gaidhlig/index.php

Bidh an logo seo an-comhnaidh a’ ciallachadh rudeigin math!

This logo is always a sign of something good!

http://www.feisean.org/en/feisean/

 

Ionnsachadh na Gàidhlig

Gàidhlig – tè de chànain eachdraidheil na h-Alba. Tha a buaidh ri faicinn air feadh na dùthcha tro na linntean, gu h-àraid ann an ainmean-àite.

’S i a’ Ghàidhlig aon de chànain nàiseanta na h-Alba. Chithear agus cluinnear Gàidhlig an ìre mhath air feadh na h-Alba – bho Dhùn Èideann agus Glaschu gu na h-eileanan, air feadh taobh siar na dùthcha, suas don taobh a tuath gu Cataibh agus Gallaibh.

Chaidh Achd na Gàidhlig aontachadh ann an 2005, tha Sgoiltean Gàidhlig againn an àite Gàidhlig a bhith air a casg. Tha sianal ùr telebhisein againn – BBC ALBA. Tha saoghal ùr romhainn agus buinidh Gàidhlig ri Alba air fad.

Gaelic Learning

Gaelic is one of Scotland’s national languages and its historical influence is to be found throughout Scotland. But Gaelic is also a part of modern life in Scotland and recent research has shown strong public support for the retention and revitalisation of Gaelic…….

……Today, Gaelic speakers are spread throughout Scotland. Just over half live in the Highlands and Islands with just under half in the Lowland areas, and large concentrations in Greater Glasgow, Edinburgh, Inverness and Aberdeen.

There are Gaelic speakers worldwide, mainly through families emigrating for employment and historical reasons such as forced emigration. Gaelic is still spoken in Cape Breton in Canada where there is significant activity in education and the arts; there are also a significant number of people new to the language learning Gaelic in countries such as Germany, Spain, the Eastern European states and North America. Japanese scholars have also shown interest in Gaelic…….

…….Many young people are educated through Gaelic and there is a vibrant arts scene as well as a dedicated Gaelic service on radio and television through BBC ALBA.

Tha liosta abairtean feumail ann cuideachd, le putan leis an fhuimneachadh.

There’s also a lots of useful expressions with a button to click for audio.

E.g.

Slàinte Mhath!  Good Health! 

Cò às a tha thu?  Where are you from? 

Tha am biadh math/blasta  The food is good/tasty 

Dè tha seo a’ cosg?  What is the cost of this? 

Turas math dhut!   Good journey to you (Bon Voyage) 

An toil leat ceòl?  Do you like music? 

Am bu thoil leat deoch?  Would you like a drink?