Cruinneachadh Beag Geamhraidh / A Seasonal Selection

 

    Nollaig Chridheil!

 Nollaig Chridheil dhuibh uile gu lèir

is Bliadhna Mhath Èibhinn Ùr dhuibh!

Guidheamaid buaidh is piseach oirbh

nur laighe ‘s nur èirigh slàn;

ur taigh gun bhoinne snighe ann

is ur ciste-mhìne làn.

 

Merry Christmas to you and yours

and a Happy New Year to you!

Wishing you success, prosperity and health

in your lying down and your rising up;

May your house be without a leak

and your meal-chest always full.

 

********************

 O Thigibh, A Chaomh-Shluagh
(O, Come, All Ye Faithful / Adeste Fideles)

O thigibh, a chaomh-shluagh,
Togarrach is aoibhneach,
O thigibh, O thigibh gu Bethlehem.
Thigibh is chì sibh
An naoidhean, Rìgh nan ainglean;

Séist (chorus):

O thugamaid dhà adhradh,
O thugamaid dhà adhradh,
O thugamaid dhà adhradh,
Rìgh na Glòir
.

Rann (verse):

Fìor Dhia, O fhìor Dhia,
Soills’ on t-Soillse shìorraidh;
Cha bu ni ro shuarach leis a bhreith le Oigh:
Mac an Athar shìorraidh
Ginte, chan ann dèante;

Séist (chorus)

O ainglean na glòrach,
Seinnibh caithream-buaidh dhà,
A’ lionadh nan Nèamh le fuaim ur cruitean oir.
Glòir agus moladh
Biodh do Dhia sna h-àrdaibh;

Séist (chorus))

O fàilte do’n Tighearna
Rugadh gus ar saoradh;
Dhad Ainm-sa ro uasal gu robh cliù gu bràth.
Facal an Athar
Nis air teachd ‘san daonndachd;

Séist (chorus)

*******************************************

This poem was repeated the first thing on the first day of the year. It was common throughout the Highlands and Islands.  (A. Carmichael, Carmina Gadelica)

Beannachadh Bliadhna Ùir

DHÈ, beannaich dhomh an là ùr,
Nach do thuradh dhomh roimhe riamh;
Is ann gu beannachadh do ghnuis,
Thug thu ’n ùine seo dhomh, a Dhia.

Beannaich thusa dhomh mo shùil,
Beannaicheadh mo shùil na chi;
Beannaichidh mise mo nabaidh,
Beannaicheadh mo nabaidh mi.

Dhè tabhair dhomh-sa cridhe glan,
Na leig a seall do shùla mi;
Beannaich dhomh mo ghin ’s mo bhean,
’S beannaich dhomh mo nearc ’s mo nì. 

The Blessing of the New Year

GOD, bless to me the new day,
Never vouchsafed to me before;
It is to bless Thine own presence
Thou hast given me this time, O God.

Bless Thou to me mine eye,
May mine eye bless all it sees;
I will bless my neighbour,
May my neighbour bless me.

God, give me a clean heart,
Let me not from sight of Thine eye;
Bless to me my children and my wife,
And bless to me my means and my cattle.

 

*****************************************

Bliadhna Mhath Ùr!

Guma fada beò sibh
Smùid ás ur taigh
Feusd air ur bòrd
Dram nur botul
agus aotromas nur cridhe.

 Long may you live
With smoke from your house
A feast on your table
A dram in your bottle
And happiness in your heart!