seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Seanfhaclan Gàidhlig 3 : Dachaigh    

More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home

(Full list with translations below the gallery)

Click on the pictures to enlarge them 

 

  continue reading…

 Bha mi glè dhuilich an naidheachd sin a leughadh air làrach-lìn BBC Alba:

http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/naidheachdan/story/2011/03/110331_ishbel.shtml***

 Ban-rìgh nan seinneadairean Gàidhlig, agus tidsear brosnachail do dh’iomadh Gàidheal òg, gu h-àiraidh tro na Fèisean.

Seo Iseabail a’ seinn  / here is Ishbel singing:

Thig An Smeorach As T – Earrach
http://www.youtube.com/watch?v=ZS6yuJx46nY

Tuireadh Iain Ruadh
http://www.youtube.com/watch?v=C0AS8TrZ82U&feature=related

An ataraireachd àrd
http://www.youtube.com/watch?v=s2-rV7AIZOo&feature=related
 

I was saddened to hear about the sudden death of Ishbel Macaskill. She was the Queen of Gaelic singers and a great teacher and inspiration to  many, especially through the Fèisean.

Some obituaries:

http://www.heraldscotland.com/comment/obituaries/ishbel-macaskill-1.1094516

http://www.pressandjournal.co.uk/Article.aspx/2206852?UserKey&UserKey=

http://www.inverness-courier.co.uk/news/fullstory.php/aid/14594/Gaeldom_in_mourning_at_sudden_death_of_musical_legend.html

 Ishbel MacAskill Memorial Concert
Thursday 16th June at 7.30pm at Eden Court Theatre, Inverness.

Tickets are free and can be collected at the Theatre or reserved/sent out to you by phoning 01463 234 234. It will be a very special evening when family and friends will be paying a musical tribute to a very special woman.
http://www.seaboardgaidhlig.com/2011/05/19/944/

  

 

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots)

Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches 

Lèirmheas / review

 ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus ann an eachdraidh shòisealta is ceòl tradiseanta gu h-àraidh. 

Bha amas fad-fhadharcach aig a’ phroiseact: 

 ….tha [Tobar] an dùil clàir-fhuaim Gàidhlig agus Albais a chur gu cruth didseatach agus a chatalogadh, gus an sgaoileadh air-loidhne. Nì seo cinnteach gun glèidhear am beairteas mòr sgeulachdan, bàrdachd, ciùil agus fiosrachaidh mar chunntas àraid de chultar agus cànan ann an Alba. Mar thoradh, bidh na clàir rim faighinn gu furasta airson feumalachdan foghlaim agus pearsanta

 bho http://www.myspace.com/tobarandualchais

continue reading…

Seo bhideo uabhasach àlainn le Lucy Hughes mu leumadairean-mara na Linne Mhoreibh timcheall air Rubha na Cananaich is na Sùdraichean, is e air a dhèanamh fad cuid de thadhalaichean agus air a dheasachadh gu h- ealanta.

This is a gorgeous video by Lucy Hughes of the Moray Firth dolphins around Chanonry Point and the Sutors, taken over several visits and beautifully edited.

 

Thanks to Lucy for making this available on YouTube and enabling embedding.

Ùrachadh: ceangal gu artaigil le dealbhan uabhasach math soilleir is faisg bho Tim Stenton, is na leumadairean-mara a’ cluiche os cionn uachdar na linne.

Edit: link to article with brilliant, clear close-up photos by Tim Stenton of the dolphins playing above the surface of the firth:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1359473/Bottlenose-nose-The-amazing-images-dolphins-play.html?ito=feeds-newsxml

Ma bha sibh airson faighinn a-mach dè an naidheachd mu Mhànran agus ‘Latha Math’ anns an eadar-àm, seo mar a bha na cùisean aig deireadh na seachdain sa chaidh:

No. 1 in the UK singer/songwriter charts

No. 6 in the Scottish charts

No. 6 in the Radio 1 indie charts

No. 61 in the UK charts

Cha d’ rinn iad an gnothach leis na UK charts – bha iad airson No 40 a ruigsinn – ach tha sin barrachd is math gu leòr. Mealaibh ur naidheachd, a h-uile duine, agus suas leis a’ Ghàidhlig anns na charts!

In case you were wondering, Mànran didn’t quite make the top 40 in the UK charts last week as they’d hoped, but they did pretty well all round nevertheless.  Let’s hear it for Gaelic in the charts!

Fèilltean-teine na Bliadhn’ Ùire agus na Seann Bhliadhn’ Ùire

Tha mi a’ sgrìobhadh am pìos seo air an dàrna latha dheug den Fhaoilteach, latha na Seann Bhliadhn’ Ùire. Ron acharradh air a’ mhìosachan Ghregòrianach ann an 1752, seo an latha air an deach a’ Bhliadhna’ Ùr a chumail. Air a’ Ghàidhealtachd ghlèidh iomadh àite an t-Seann Bliadhn’ Ùr fad ceud bliadhna is barrachd às dèidh sin, clachan cròitearachd Blàr mac Faoilteach ann an Loch Abar fiù ‘s gus na 1950an. Ach cha mhòr nach deach a dìochuimhneachadh tro na bliadhnachean, ach a-mhàin anns na coimhearsneachdan a tha ga comharradh le tachartasan traidiseanta sònraichte a tha bèo slàn fhathast , mar am Broch leis an fhèill-teine ainmeil aige ‘Losgadh a’ Chlèibh’ air an 11 den Fhaoilteach, Oidhche Chaillain den t-seann mhìosachan.

continue reading…

The confident young Scottish band Mànran, with well-known members like Norrie MacIver and Gary Innes, are trying to be the first band of the 21st century to get a Gaelic song into the the Top 40. (Runrig and Capercaillie managed it at the end of the 20th century.)

Here’s the official video: http://www.facebook.com/Scottish.Gaelic#!/video/video.php?v=10150384916540187

You can also hear the song performed live at Hogmanay on YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=B-NozsHt7Y0&feature=player_embedded#!

and download it from i-tunes, napster etc. Do that today or tomorrow to boost their chances!

http://itunes.apple.com/gb/album/latha-math/id406278896

Lyrics with translation here: http://sruthnamaoile.tumblr.com/post/2829344877/latha-math-by-manran-these-lads-are-taking-the

Airson buidheann carthannais ‘Scottish Association for Mental Health’, SAMH.

Làrach-lìn sonraichte:

http://www.ny2sy.co.uk/welcome

Artaigil mionaideach:

http://findarticles.com/p/news-articles/daily-mail-london-england-the/mi_8002/is_2011_Jan_1/rowing-atlantic-scary-scary-britney/ai_n56579473/?tag=content;col1

Tuilleadh  a dh’aithgheàrr.

More to follow shortly!