seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

 

 The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross:

http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/

Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid

Here are some phrases used in everyday Gaelic – enough to give you a smattering…..   continue reading…

Aithisg ùr / new report:

“Tha buaidh eaconamach nam fèisean a’ cur còrr is £2m gach bliadhna, a rèir aithisg a chaidh iarraidh le Iomairt na Gàidhealtachd is na h-Eileanan (HIE)…….

The economic impact of the fèis movement is £2m annually, according to a report for Highlands and Islands Enterprise (HIE).

Kiltearn Fiddlers at Blas finale, Eden Court

 

……..Tha na fèisean a’ tabhainn luchd-cluiche tàlantach airson na gnìomhachasan cruthachail – aon dhen phrìomh roinnean ann an Alba a tha a’ cumail taic ri eaconamaidh turasachd agus cothroman obrach ann an sgìrean dùbhlanach. Tha Fèisean nan Gàidheal a’ cur air dòigh Fèis Bhlas agus chaidh an àireamh de luchd-amharc a bha a’ frithealadh na fèise seo suas 27% an-uiridh. Bha fèis na bliadhnsa air a cumail eadar 3 agus 12 Sultain…….

The fèisean provides a feedstock of talented performers for the creative industries which is one of Scotland’s key sectors supporting the tourism economy and work opportunities in fragile and remote areas. The Blas Festival which is organised by Fèisean nan Gàidheal saw a 27 per cent increase in people attending last year compared to 2008 with an audience of 12,000. This year’s Blas festival took place from 3-12 September across the Highlands…..”

Barrachd an seo / more here:

http://www.allmediascotland.com/media_releases/27157/f-is-passion-is-still-growing-across-scotland

agus cumaibh sùil a-mach – tha iomadh prògram bhon Fhèis “Blas air BBC Alba an-dràsta, m.e. oidhche Sathairne /keep an eye out – lots of Blas programmes on BBC Alba just now, eg this Saturday night:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00v11j1

Sgrìobh mi mun Fhèis  anns an Iuchar 2009.  Tha sreath ùr aig BBC Alba, ‘ iTrad’,  agus anns a’ chiad phrògram tha aithris mhòr mu dheidhinn nan daoine òga anns a’ Cheilidh air Chuart aig Fèis Rois.  ‘S urrainn dhuibh coimhead air a-rithist air a’  BhBC i-player gu Diluain 20 den t-Sultain:

http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/b00ttmg4/iTRAD_Episode_1/

I wrote about the Fèis in July 2009. There’s a new BBC Alba series called iTrad, and there’s a long report about the young folk of the Fèis Rois ceilidh trail in the first programme. You can watch it again on the BBC i-player till Monday 20 September.

The McLennan family

Have just heard from Rita that her father remembers the gentleman who contacted her after reading the Seaboard News article in May 2010 , also an ex-POW, and even has a photo of him in the old days. He was delighted to have found him again after 50 years and will be getting back in touch.

Ring of Brodgar

UPDATE:

Seo dealbhan ùra bhon turas a dh’Arcaibh.

I’ve just uploaded a photo gallery to the Orkney article

Enjoy them!

Tha mi ‘n dòchas gun còrd iad ruibh!

Tha ceangal ann cuideachd ri sealladh-adhair nas uire 36o° den chladhach ro-mhòr tharraingeach ‘Ness of Brodgar’.

There’s also a link to a more recent 360° bird’s eye view of the massive Ness of Brodgar dig – amazing revolving view.

Brot samhraidh furasta

Grìtheidean  (do 6 -8)

creamh-gàrraidh meadhanach
piobar-cluig uaine
piobar-cluig buidhe
curran meadhanach
courgette bheag
làn laimhe pònair Fhrangach no ruith, no
peasraichean mange-tout no sugar-snap
buntàta meadhanach, amh no deasaichte
2 chanastair tomàto Eadailteach, geàrrte le buille
sùgh-glasraich no sùgh-circe (3 canastair-tòmato falamh)
piobar dubh garbh-bhleithte (cha cleachd mise salann – tha salann gu leòr ann an sùghan-glasraich no circe malairteach)
geagan beaga lusan, geàrrte, mar phairseil, lus an rìgh, ròs-Màiri, lus-marsalaidh, no lusan de Provence tioram. continue reading…

An Ataireachd Àrd

Deireadh-seachdain na Càisge bha mi is mo mhàthair, mar as àbhaist, air cuairt sa chàr do àiteachan snoga eadar-dhealaichte. ’S ann a-staigh san tìr air cùlaibh Buin Ilidh a bha sinn aon latha, gu ’Baile an Òir’ aig Cill Donnain. ’S e àite brèagha samhach a th’ ann an-diugh, ged a bhiodh e air a bhith na bu thrainge aig àirde de ‘fhiabhras òir’.

Ach chan eil a-mhàin air sgàth an òir a tha Srathan Chill Donnain ainmeil. Thachair cuid de na Fuadaichean as miosa an sin, mar a tha an carragh-cuimhne ann am Bun Ilidh a’ comharrachadh. Agus ‘s ann mu an deidhinn a bha mi a’ smaoineachadh nuair a chuala mi an t-òran ‘An Ataireachd Àrd’ anns a’ chàr beagan às dèidh sin, le tuiteamas. continue reading…

Not a Gaelic one this time, as not in my words, but worth a read!

Rita’s Story

Just before Christmas I was sitting in a cosy traditional inn in Cologne’s Old Town, waiting for my old friend, Gill, who teaches German in Dorset and was over on a school trip with some colleagues and a class of 14-year-olds. The pupils were given an hour in the nearby Christmas market (one of five) while the teachers had a rest and some lunch. The introductions began. One of the teachers, Rita, asked me what part of Scotland I was from.
‘A bit north of Inverness,’ I said. (They were all from the south of England, after all. I just hoped they knew where Inverness was.)
‘Where exactly?’
‘Easter Ross.’
‘Do you know Fearn, at all?’ she said; ‘I was born there!’
And that was the start of a long, fascinating story. continue reading…

 

Seanfhaclan Gàidhlig – Gaelic Proverbs (2)

An tuathanachas agus an dùthaich – farming and the countryside

Nuair a sgrìobh mi an turas mu dheireadh mu sheanfhaclan Gàidhlig, ’s e ‘a mhuir is an t-iasgadh’ a bha anns a’ chuspair. An turas seo bha mi airson sùil a thoirt air seanfhaclan às an t-saoghal eile de Ros an Ear, an fheadhainn a chuireas an cèill smaointean ar sinnsearan steidhichte air na chunnaic an suilean mothachail air an dùthaich agus air na tuathanasan.

When I last wrote about Gaelic proverbs, the subject was ‘the sea and fishing’. This time I thought I’d look at proverbs relating to the other aspect of life in Easter Ross, ones which express the thoughts of our ancestors based on what their observant eyes saw in the countryside and on the farms. continue reading…

 

This is only a start. Please let me know if you know of other websites relevant to the Seaboard and area. Mòran taing!

The Seaboard Villages home site http://www.seaboardvillages.com/index.asp?pageid=143777

Seaboard History site:  ‘Dualchas – Down to the Sea’ project 2014  http://seaboardhistory.com/

Undiscovered Scotland http://www.undiscoveredscotland.co.uk/balintore/balintore/index.html

The Fearn Peninsula http://www.fearnpeninsula.org.uk/communities-seaboard.html

First Foot.com Gazetteer http://www.firstfoot.com/tour/seaboard-villages-1867.htm continue reading…