Bidh Niall Iain Dòmhnallach a’ tòiseachadh an dùbhlan-iomraidh aige thairis air a’ Chuan Siar a Tuath ann an 2012 a-nis, oir bha cus duilgheadasan practaigeach ann ron thuras a bha air a phlanadh am bliadhna. Tha e ag obair air a bhàta ann an Steòrnabhagh a-nis agus Dihaoine chuir e dhan mhuir e airson a’ chiad thurais. Ciamar a chaidh a’ chiad cheum seo?  Bha Niall Iain dòchasach gu leòr agus cha robh briseadh-dùil aige. Tha e a’ lorg luchd-urrais fhathast agus ‘s e carthannas as fhiach taic a thoirt dha!

Seo bhideo beag a’ chuir air bhog / short video of launch : https://www.facebook.com/video/video.php?v=207267325986229

 Niall Ian Macdonald will be setting off on his North Atlantic rowing challenge in 2012 now, as there were too many practical difficulties before the planned trip this year. He’s been working on the boat in Stornoway and on Friday he tried her out in the sea for the first time . How did it this first step go? He had been hopeful all would be well, and he wasn’t disappointed. He’s still looking for sponsors, and it’s a charity worth supporting!

 

Tuilleadh fiosrachaidh an seo / more info here: http://www.ny2sy.co.uk/welcome/