seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

Tha artaigil, no aithris, glè mhath mun ‘Seaboard Memorial Hall’ air làrach-lìn Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean (HIE), a bhios fhèin a’ toirt taic dhan talla agus dha tachartasan eadar-dhealaichte na coimhearsnachd a bhios a’ gabhail pàirt ann. Tha HIE ag aithneachadh gur e an obair a bhios  muinntir na sgìre a’ dèanamh, an obair shaor-thoilleach cuideachd, a bhios a’ cumail […]

Nach ann ort a thàinig an dà latha!  / Changed Days! Sgeulachd Jan is Griet   Nuair a chuala mi an abairt sin a’ chiad turas, smaoinich mi mu dheidhinn seann sgeulachd a dh’innis caraid à Chologne dhomh air an ionad-margaidh anns a’ phairt as sine den bhaile, nuair a thug mi sùil air ìomhaigh […]

Bonnaich / Bannocks Bha mi a’ bruidhinn  air Skype ri oileanach Gàidhlig anns na Stàitean Aonaichte agus fhuair mi a-mach gu bheil gach duine eòlach air an fhacal ‘bannock’ ann an Ameireaga a Tuath mar ainm a th’ air aran simplidh a nì luchd-campachaidh, agus gum bidh mòran daoine a’ creidsinn gur e facal a […]

Òran traidiseanta bòidheach agus beagan dìomhair,  freagarrach do àm na bliadhna – mu chaileag nach do gabh a’ chomhairle aice fhèin, a rèir coltais! Mar chuimhneachan air Iseabail Nic Asgaill, a chaochail gun dùil ris o chionn ghoirid, a sheinneadh an t-òran seo cho àlainn ri smeòrach i-fhèin. Thig an smeòrach as t-Earrach Thig a’ […]

Seanfhaclan Gàidhlig 3 : Dachaigh     More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home (Full list with translations below the gallery) Click on the pictures to enlarge them     

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots) Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches  Lèirmheas / review  ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus […]

Seo bhideo uabhasach àlainn le Lucy Hughes mu leumadairean-mara na Linne Mhoreibh timcheall air Rubha na Cananaich is na Sùdraichean, is e air a dhèanamh fad cuid de thadhalaichean agus air a dheasachadh gu h- ealanta. This is a gorgeous video by Lucy Hughes of the Moray Firth dolphins around Chanonry Point and the Sutors, taken over […]

Fèilltean-teine na Bliadhn’ Ùire agus na Seann Bhliadhn’ Ùire Tha mi a’ sgrìobhadh am pìos seo air an dàrna latha dheug den Fhaoilteach, latha na Seann Bhliadhn’ Ùire. Ron acharradh air a’ mhìosachan Ghregòrianach ann an 1752, seo an latha air an deach a’ Bhliadhna’ Ùr a chumail. Air a’ Ghàidhealtachd ghlèidh iomadh àite an […]

Airson buidheann carthannais ‘Scottish Association for Mental Health’, SAMH. Làrach-lìn sonraichte: http://www.ny2sy.co.uk/welcome Artaigil mionaideach: http://findarticles.com/p/news-articles/daily-mail-london-england-the/mi_8002/is_2011_Jan_1/rowing-atlantic-scary-scary-britney/ai_n56579473/?tag=content;col1 Tuilleadh  a dh’aithgheàrr. More to follow shortly!