seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

 (Ceann-duilleig den làrach-lìn, agus Gàidhlig agus Albais air / site banner showing Gaelic and Scots) Tobar an Dualchais / Kist o’ Riches  Lèirmheas / review  ’S e proiseact uabhasach inntinneach is feumail a th’ ann an Tobar an Dualchais do dhuine sam bith aig a bheil ùidh ann an dualchas na h-Alba (Gàidheal no Gall) san fhairsaingeachd agus […]

Seo bhideo uabhasach àlainn le Lucy Hughes mu leumadairean-mara na Linne Mhoreibh timcheall air Rubha na Cananaich is na Sùdraichean, is e air a dhèanamh fad cuid de thadhalaichean agus air a dheasachadh gu h- ealanta. This is a gorgeous video by Lucy Hughes of the Moray Firth dolphins around Chanonry Point and the Sutors, taken over […]

Fèilltean-teine na Bliadhn’ Ùire agus na Seann Bhliadhn’ Ùire Tha mi a’ sgrìobhadh am pìos seo air an dàrna latha dheug den Fhaoilteach, latha na Seann Bhliadhn’ Ùire. Ron acharradh air a’ mhìosachan Ghregòrianach ann an 1752, seo an latha air an deach a’ Bhliadhna’ Ùr a chumail. Air a’ Ghàidhealtachd ghlèidh iomadh àite an […]

Airson buidheann carthannais ‘Scottish Association for Mental Health’, SAMH. Làrach-lìn sonraichte: http://www.ny2sy.co.uk/welcome Artaigil mionaideach: http://findarticles.com/p/news-articles/daily-mail-london-england-the/mi_8002/is_2011_Jan_1/rowing-atlantic-scary-scary-britney/ai_n56579473/?tag=content;col1 Tuilleadh  a dh’aithgheàrr. More to follow shortly!

   

   Margaidhean Nollaige sa Ghearmailt Tòisichidh an Nollaig gu math tràth sa Ghearmailt, leis na Margaidhean Nollaige a bhios ann ceithear no coig seachdainean ro Nollaig fhèin anns na bailtean beaga is mòra air feadh na dùthcha. Ged a tha feadhainn dhiubh an là an-diugh aig nach eil ach sùil air pròthaid, mar a tha […]

Sligh’-uisge a’ Chrìonain / The Crinan Canal  ‘S dòcha gum faca sibh prògram-telebhisean ‘Coast‘ mìos no dhà air ais, far am b’ urrainn dhuibh na slighean-uisge agus an costa an iar fhaicinn eadar Glaschu agus Inbhir Nis? Chòrd sin riumsa gu mòr oir bha mise is mo mhàthair dìreach anns an sgìre sin – costa […]

Tha mi air a bhith a’ coimhead air na prògraman Mòid air BBC Alba agus tha mi uabhasach toilichte gu bheil balach òg à Baile Dhubhthaich anns a’ chuirm-ciùil mu deireadh le òran eibhinn:  Eoghann Peutan. I’ve been watching the various programmes from the  Mod in Caithness on BBC Alba and I’m absolutely delighted that a young Tain lad is […]

   The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross: http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/ Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid Here are some phrases […]