seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Browsing Posts in Seaboard News Gaelic archive

   

   Margaidhean Nollaige sa Ghearmailt Tòisichidh an Nollaig gu math tràth sa Ghearmailt, leis na Margaidhean Nollaige a bhios ann ceithear no coig seachdainean ro Nollaig fhèin anns na bailtean beaga is mòra air feadh na dùthcha. Ged a tha feadhainn dhiubh an là an-diugh aig nach eil ach sùil air pròthaid, mar a tha […]

Sligh’-uisge a’ Chrìonain / The Crinan Canal  ‘S dòcha gum faca sibh prògram-telebhisean ‘Coast‘ mìos no dhà air ais, far am b’ urrainn dhuibh na slighean-uisge agus an costa an iar fhaicinn eadar Glaschu agus Inbhir Nis? Chòrd sin riumsa gu mòr oir bha mise is mo mhàthair dìreach anns an sgìre sin – costa […]

Tha mi air a bhith a’ coimhead air na prògraman Mòid air BBC Alba agus tha mi uabhasach toilichte gu bheil balach òg à Baile Dhubhthaich anns a’ chuirm-ciùil mu deireadh le òran eibhinn:  Eoghann Peutan. I’ve been watching the various programmes from the  Mod in Caithness on BBC Alba and I’m absolutely delighted that a young Tain lad is […]

   The Hebridean Celtic Festival, which takes place every July and was particularly successful this year on its 15th anniversary, has kindly allowed the Seaboard News to reprint their page of useful Gaelic phrases from their website, supporting our efforts  “a’ cumail Gàidhlig beò!” in Easter Ross: http://www.hebceltfest.com/bothan/phrases/ Gaelic Phrases – Gnàth-Fhocail Ghoirid Here are some phrases […]

Brot samhraidh furasta Grìtheidean  (do 6 -8) creamh-gàrraidh meadhanach piobar-cluig uaine piobar-cluig buidhe curran meadhanach courgette bheag làn laimhe pònair Fhrangach no ruith, no peasraichean mange-tout no sugar-snap buntàta meadhanach, amh no deasaichte 2 chanastair tomàto Eadailteach, geàrrte le buille sùgh-glasraich no sùgh-circe (3 canastair-tòmato falamh) piobar dubh garbh-bhleithte (cha cleachd mise salann – tha […]

An Ataireachd Àrd Deireadh-seachdain na Càisge bha mi is mo mhàthair, mar as àbhaist, air cuairt sa chàr do àiteachan snoga eadar-dhealaichte. ’S ann a-staigh san tìr air cùlaibh Buin Ilidh a bha sinn aon latha, gu ’Baile an Òir’ aig Cill Donnain. ’S e àite brèagha samhach a th’ ann an-diugh, ged a bhiodh […]

Not a Gaelic one this time, as not in my words, but worth a read! Rita’s Story Just before Christmas I was sitting in a cosy traditional inn in Cologne’s Old Town, waiting for my old friend, Gill, who teaches German in Dorset and was over on a school trip with some colleagues and a […]

  Seanfhaclan Gàidhlig – Gaelic Proverbs (2) An tuathanachas agus an dùthaich – farming and the countryside Nuair a sgrìobh mi an turas mu dheireadh mu sheanfhaclan Gàidhlig, ’s e ‘a mhuir is an t-iasgadh’ a bha anns a’ chuspair. An turas seo bha mi airson sùil a thoirt air seanfhaclan às an t-saoghal eile […]