Seanfhaclan Gàidhlig 3 : Dachaigh    

More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home

(Full list with translations below the gallery)

Click on the pictures to enlarge them 

 

 

Seanfhaclan Gàidhlig : Dachaigh    

More Gaelic Proverbs – Home Sweet Home

 

 

1. Mar a theid an t-eun o dhuilleag gu duilleag, theid am meanan o dhuine gu duine.

As the bird goes from leaf to leaf, the yawn goes from man to man.

 

2. Gheibh cearc an sgrìobain rudeigin, is chan fhaigh cearc a’ chrùbain dad idir.
The scraping hen will find something, but the creeping hen will find nothing.

 

3. Cha toir a’ bhòidheachd goil air a phoit.

Beauty won’t boil the pot.

 

4. Is fheàrr teine beag a gharas na teine mòr a loisgeas.
The little fire that warms is better than the big fire that burns

 

5. Chan fheum an ti a shealbhaicheas an toradh am blàth a mhilleadh.

If you want to enjoy the fruit, don’t destroy the blossom.

 

6.  ‘S fheàrr iasg beag no bhith gun iasg idir

Better a small fish than no fish at all

 

7. Mas olc am fitheach, chan fheàrr a chomann.

If bad be the raven, his company is no better.

 

8. Tha chomhachag ri bròn, thig tuiltean oirnn.

The owl is mourning, rain will come.

 

9. Am fear is fhaide chaidh bhon bhaile, chual’ e ‘n ceòl bu mhilse leis nuair thill e dhachaigh.

It’s the man who travelled furthest from home who heard the sweetest music when he returned.

10. Chan fhiach cuirm gun a còmhradh.
A feast is no use without good talk

11. Suirghe fada bhon taigh, ‘s pòsadh am bun an dorais.
Go courting afar, but marry next door.

12. Socraichidh am pòsadh an gaol.
Marriage takes the heat out of love.