Chaidh sgoilearan clas 6/7 à Bun-sgoil Chnoc na Creige, ann am Baile Dhubhthaich, air turas gu Pàrlamaid Diluain sa chaidh airson seisean tro mheadhan na Gàidhlig.

Class 6/7 GME Craighill Primary, Tain, visited the Scottish Parliament for a Gaelic tour and activities last Monday .

http://parlamaidalba.wordpress.com/2013/05/02/bailedhubhthaich/

Looks like they had fun, especially creating their own MSP profile…