seaboardgàidhlig

bilingual blog dà-chànanach

Bha cuirm-ciùil uabasach math aig Ruigh Sholais Diardaoin sa chaidh – am buidheann-danns “Dannsa” agus cruinneachadh luchd-ciùil sàr-mhath còmhla riutha: Catrìona Watt, seinneadair Gàidhlig à Leòdhas, Matheu Watson air fidheall agus guitar, Fin Moore air pìoba agus feadag (agus a’ dannsa), Mac Morin à Ceap Breatainn air meur-chlàr agus a’ dannsa cuideachd – agus na dannsairean sgoinneil fhèin, Sandra, Caroline agus Frank – http://www.dannsa.com/eventsarticle.asp?id=37

Great concert in Resolis last Thursday, with the group Dannsa – dancing – and an excellent crop of musicians.  See article via link. 

Cha robh Runrig air an rathad fad bliadhna, gus beagan fois a ghabhail agus gus ùine fhaighinn airson pròiseactan ùra  le buill a’ chòmhlain leotha fhèin.

Bha CD ùr aig Bruce, mar-thà, Celtic Crossing: http://www.musicscotland.com/cd/Bruce-Guthro-Celtic-Crossing.html#aRR066  

agus aig Brian, A Hundred Thousand Welcomes:   http://www.reverbnation.com/ahundredthousandwelcomes  

agus a-nis bidh CD le Rory agus Calum a’ nochdadh aig deireadh a’  Ghiblein, leis an ainm The Band from Rockall.  Tha criomagan tarraingeach rin cluinntinn an seo:

http://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/art/The-Band-From-Rockall-The-Band-From-Rockall/hnum/2485057

Tha an CD (agus an fheadainn le Bruce agus Brian, agus a h-uile clàradh le Runrig fhèin) ri fhaighinn air an larach-lìn oifigeil:

http://www.runrigshop.co.uk/

agus tha làrach-lìn aca fhèin ann a-nis:

http://www.thebandfromrockall.co.uk/about/

Carson ‘Rockall’? 

The Band From Rockall project is the first solo recording from Runrig songwriters, Calum and Rory Macdonald. Calum and Rory have had a long held desire to record an album, centered on the songwriting, with a musical ethos that was all about getting to the heart of the song. The inspiration for the songs and the musical context is the experience of growing up in the Western Isles in the late 50s and 60s, at a point in time when rock ’n’ roll and the emerging pop culture impacted on the Gaelic community.

Rockall is apt as a piece of symbolism for the project – a place of transient identity – lying half way between the Hebrides and America – half way between rock ’n’ roll and the ceilidh house.

Seo mapa a rinn Michael Zeiler, eclipse-maps.com, air eadar-theangachadh le Mìcheal Bauer (Akerbeltz) – co eile?

Tha tionndadh  nas mionaidiche den mhapa  an seo: http://eclipse-maps.com/Eclipse-Maps/ToV_maps_files/ToV2012_PrintMap_ScotsGaelic_1.jpg

Tha barrachd mhapaichean mòran nas mionaidiche  an seo, sa Bheurla:

http://eclipse-maps.com/Eclipse-Maps/Transits.html

Mòran taing dhan dà Mhìcheal!

A Gaelic map of the Transit of Venus in June this year – a rare occurence. Map by Michael Zeiler, translation by Michael Bauer (Akerbeltz) – who else!

For a more detailed version of the map, follow the first link, and for lots more detailed maps in English, follow the second.

Thanks to the two Michaels!

Leasachadh na làraich agus ‘acadamaidh-sgilean’ ùr – tha sin a’ coimhead math. Tha sinn an dòchas gum bi cothroman gu leòr ann do dhaoine à coimhearsneachdan Rois an Ear. Mar a tha fios againn, chan e seo a bhios a’ tachairt an-còmhnaidh…

BBC sa Bheurla:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-17486711

 

The development of the site and a new ‘skills academy’ – that looks good. Let’s hope that enough of these opportunities go to the people from the Easter Ross communities – as we know, this isn’t always what happens…

Eaglais Chille Mhìcheil, Eilean Dubh / Kirkmichael, Black Isle

Tha ceann an ear an t-Eilein Duibh am measg nan àitichean as fheàrr leam ann an Rois an Ear (gun Machair Rois fhèin a chunntadh). Nuair a bha mi glè òg ruith m’ athair ‘s mo mhàthair Taigh-Òsda an Aiseig ann am Baile a’ Bhlàir, agus nuair a bhios sinn a’ dèanamh turas beag timcheall air an Eilean Dubh an-diùgh, rud a nì sinn gu tric, ‘s àbhaist dhuinn dràibheadh seachad air an t-seann taigh, sìos do chladach Chaolas Chrombaid, agus gu ar làimh dheis seachad air Rubha Talla Neimheadh fad oirthir Bhàgh Uadal. Aig ceann an rathaid bhig, chì thu tobhta a tha beag ach drùidhteach – seann Eaglais Chille Mhìcheil.

‘S e oisean sàmhach agus brèagha a th’ ann, a’ coimhead a-mach air a’ Bhàgh, craobhan agus leacan àrsaidh timcheall air a’ chaibeal, agus tha thu a’ faireachdainn na h-eachdraidh fhada a th’ aig an làrach. Chaidh an eaglais a stèidheachadh anns na Meadhan Aoisean – tha pàirtean dhith ann fhathast, aig ceann an iar na h-eaglais, agus leacan meadhan-aoiseach anns a’ chladh – agus ‘s e eaglais paraiste Chille Mhìcheil a bh’ innte gu 1662, as dèidh sinn còmhla ri Cùl a Chùdainn, gus paraiste ùr Ruigh Solais a stèidheachadh. Bho 1767 dh’imrich an coitheanal dhan eaglais ùir ann an Ruigh Solais fhèin agus cha deach Cille Mhìcheil a chleachdadh ach mar àite-tiodhlachaidh no mar thrannsa-adhlacaidh, m.e. leis na teaghlaichean Seadhach-Mac Coinnich à Talla Neimheadh agus Mac an Rothaich à Ardoch (Poyntzfield).

Anns na làithean seo, ge-tà, tha coltas cugallach na h-eaglais a’ chur dragh air na daoine a tha measail oirre. Tha tuill anns a’ phàirt a tha air fhàgail den mhullach agus sailthean fiodha a’ toirt taic dha na ballaichean.  Ged ‘s e togalach “glèidhte” a th’ anns an eaglais, fo chùram buidhnean glèidhteachais oifigeil, chan fhaic thu gu bheil mòran ga dhèanamh gus a glèidhadh, gun ghuth air a leasachadh.

Ach far a bheil ùidh agus daoine dìcheallach anns a’ choimhearsneachd, tha dòchas ann cuideachd – mar a tha fios againn fhìn ann am Machair Rois. Agus ‘s e sin a tha aig Urras Chille Mhìcheil, an ‘Kirkmichael Trust’, buidheann ionadail saor-thoilleach aig a bheil mar amas glèidheadh agus leasachadh na làraich airson na coimhearsneachd agus airson an ama ri teachd.  ‘S e an t-Urras a fhuair ionmhas gus na sailthean-taic a chur a-steach, ‘s e an t-Urras a gheàrr an eidheann air falbh bho na ballaichean, ‘s e an t-Urras a bhios a’ cur air dòigh òraidean air an làrach, bileagan fiosrachaidh, agus an làrach-lìn le ‘bùth’ airson airgead a thogail – agus tha iad ag iarraidh mòran, mòran a bharrachd a ruigsinn.

Chuir iad a-steach plànaichean drùidhteach airson leasachadh làn na làraich – faic na dealbhan gu h-ìosal – ach tha, mar as àbhaist, trioblaidean a thaobh airgid eadar na buidhnean oifigeil an sàs anns a’ ghnothach. A rèir coltais tha uile deònach, gu ìre, ri cuideachadh, ach ‘s math dh’fhaodte nach eil na tabhartasan a bhiodh ri am faighinn bho na buidhnean eadar-dhealaichte co-fhreagarrach ri chèile. Agus bheir iad cho fada gun tighinn gu co-dhùnaidhean …. anns an eadar-àm chan fhàs cor na h-eaglais nas fheàrr.  Chan urrainn dhuinn ach a bhith dòchasach gun tig cuideachadh agus airgead mus ruith an tìde a-mach. Gur math a thèid leotha leis a phròiseacht!

 
Old Kirkmichael, Black Isle

The east end of the Black Isle is among my favourite places in Easter Ross (apart from the Seaboard, of course). When I was very young my parents ran Balbair Ferry Inn, and nowadays, when we go on wee runs around the Black Isle, which we often do, we usually drive past the old house, down the hill to the Cromarty Firth, turn right past Newhall Point and along the shore of Udale Bay, and at the end of the lane you see the ruin, small but dramatic, of old St Michael’s Church.

It’s a lovely peaceful corner, looking out over the Bay, with the ancient trees and gravestones around the chapel, and you can just feel the long history of the place. The church was founded in the Middle Ages – parts from that time are still visible at the west end of the building, and there are mediaeval gravestones in the cemetery. It was the parish church for the parish of Kirkmichael till 1662, later combined with Cullicudden to form the new parish of Resolis. From 1767 the congregation moved to the new church in Resolis itself and Kirkmichael was then only used as a cemetery, and the building for burial aisles for families like the Shaw-Mackenzies of Newhall and the Munros of Ardoch (Poyntzfield). 

Nowadays, though, the unstable appearance of the church is a worry to those who are fond of it. There are holes in what’s left of the roof and wooden joists holding up the walls. Although the building is ‘listed’, in the care of official conservation bodies, you can’t see that they’re doing very much to keep up the building, let alone develop it.

But where there’s interest and industrious folk in a community, there’s always hope – as we know ourselves on the Seaboard. And that’s just what they have in the Kirkmichael Trust, a voluntary local group whose aims are to preserve and to develop the site for the community and for the future. It’s the Trust who managed to get funds to to install the supporting timbers, it’s the Trust who cut the ivy from the walls, it’s the Trust who organise talks on the site, and information leaflets, and a website with a ‘shop’ to raise money  – and they want to achieve much, much more.

They have submitted impressive plans for the full development of the site – see the illustration below – but there are, as usual, problems about money between the organisations involved. Apparently they are all willing, to varying degrees, to provide help, but it may turn out that the grants to be had are not compatible with each other. And they take so long to reach decisions… in the meantime the state of the church is not exactly improving.

We can only hope that help and money come before time runs out. Good luck to them with their project!

 Thanks to Kirkmichael Trust for the artist’s impressions.

More information here:

http://www.kirkmichael.info/

 Agus ceanglaichean bhon BhBBC às dèidh an droch naidheachd mun mhullach  / links from  BBC after the bad news about the roof:

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/17908220 (teacsa Ghàidhlig)
http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/17920953 (bhidio Ghàidhlig)
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-17912195 (teacsa Bheurla / English)

(Taing do Thrissel /Thanks to Thrissel!)

Film beag ach tarraingeach a chuireas iongnadh ort:

http://blip.tv/FilmGAlba/oidhche_samhach2-5882959

A fascinating wee film that will surprise you.  (4 mins 30 secs)

Làrach-lìn FilmG:

 http://filmg.co.uk/gd/

Film G site:

http://filmg.co.uk/gd/

 

 

 

 

1. It’s called ‘reading’ – it’s the way human beings install new software on their brains…

2.  –  Daddy, I’m thinking of taking up a career in organised crime…
– For the government, or in the private sector?


Am mac as fheàrr air an t-saoghal

Dithis bhoireannach san t-seòmar-feitheaimh aig stèisean pòilis.

A: Na mic, eh? Chan e càil ach dragh a bhios ort leotha!
B  UIll, ‘s e am mac as fheàrr air an t-saoghal a th’ agamsa!
A: Obh, a bheil? Nach gabh e smoc?
B: Cha ghabh.
A: Nach eil e dèidheil air uisge-beatha?
B: Chan eil.
A: Nach bidh e a’ tilleadh dhachaigh ann am meadhan na h-oidhche?
B: Cha bhi.
A: Nach eil bràmairean mì-fhreagarrach aige?
B: Chan eil.
A: Uill, tha thu ceart, ‘s e am mac as fheàrr a th’ agad da-rìribh! Nas fheàrr n’ am fear agamsa co-dhiù. Carson a tha thusa ann, ma-thà?
B: Ghoid cuidegin mo sporran.
A. Agus càite bheil do mhac mìorbhailleach nuair a tha feum agad air?
B: Och, tha esan aig an taigh còmhla ri athair. Tha co-là-breith aige.
A: Obh, dè an aois a tha e?
B: Aon bhliadhna a dh’aois an-diùgh!

The Best Son in the world.

Two women meet in the waiting-room at the police station.

A: Sons, eh? You have nothing but trouble with them!
B: Well, I have the best son in the world.
A: Oh, really? Doesn’t he smoke?
B: No, he doesn’t.
A: And he Isn’t fond of whiskey?
B: No, he isn’t.
A: He doesn’t come home in the middle of the night?
B: No, he doesn’t.
A: Doesn’t he have any unsuitable girlfriends?
B: No, he doesn’t.
A: Well, you really do have the best son. Better than my one, anyway. So why are you here?
B: Someone stole my purse.
A: Oh, so where’s your wonderful son when you need him?
B: Oh, he’s at home with his dad. It’s his birthday.
A: Oh, how old is he?
B: One year old today!

 – Look, Simba! Everything the light touches… is Lewis / Harris.
– What about that shadowy place?
– That’s Harris / Lewis. It’s beyond our borders. You must never go there, Simba.

(Substitute Hilton and Balintore, Ross-shire and Sutherland, Glasgow and Edinburgh… )

 

Anns an taigh-bìdh  / In the restaurant

Duine: Gabhaibh mo leisgeul , ach chunnaic mi gun robh ur òrdag anns a’ bhrot agam!
Fear-frithealaidh-  Mòran taing airson ur cùraim, ach cha ro e cho teth ri sin!

–  Waiter, I saw you had your thumb in my soup!
– Thank you for your concern, but it wasn’t that hot!

Boireannach: Seall seo ! Tha losgann anns a’  bhrot agam!
Fear-frithealaidh: Tha mi uabhasach duilich, tha a’ chuileag air làithean-saora!

Waiter, there’s a frog in my soup!
– I’m terribly sorry, but the fly’s on holiday!

Fear-frithealaidh (as dèidh a’ bhìdh): Bu toil leibh tì no cofaidh a-nis?
Duine 1: Gabhaidh mi tì.
Duine 2: Gabhaidh agus mise. Ach feuch gum bi an cupa glan an turas seo!
(Tha am fear-frithealaidh a’ dol dhan chidsin agus a’ tighinn air ais.)
Fear-frithealaidh: Seo an tì dhuibh. Cò aig an robh an cupa glan a-rithist?

Waiter (after the meal): Would you like tea or coffee now?
Customer 1: Tea, please.
Customer 2: Tea for me too – but make sure the cup is clean this time!
(Waiter goes off to the kitchen and comes back.)
Waiter: Here are your teas. Whose was the clean cup again?

Duine:  Seallaibh ris a’ chearc seo! Chan e ach craiceann is cnàmhan a th’ innte!
Fear-frithealaidh- Tha mi uabhasach duilich; am bu toil leibh na h-iteagan cuideachd?

Customer: Waiter, look at this chicken! It’s nothing but skin and bones.
Waiter: I’m terribly sorry; would you like the feathers, too?

And tonight on “Eorpa” : We visit Japan, where Nemo has at last been found…

Taing do dh’Akerbeltz / thanks to Akerbeltz for the cartoons!

http://www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?f=19&t=2220

 

 

Tha Tha farpais Film-G air a-nis agus tha Acadamaidh Rìoghial Baile-Dhubhthaich air an liosta  ‘Riochdachadh as fheàrr’  leis an fhiolm ghoirid seo,  An Tionnsgalair Craichte:

http://filmg.co.uk/gd/films/filmg2012_shortlists/12_17_awards/best_production

The Gaelic short-film competition Film-G is on just now and Tain Royal Academy is on the short-list for the best production with their film ‘An Tionnsgalair Craichte’, against stiff competition from schools in the stronger Gaelic-speaking areas like the Western Isles.

 Meal do naidheachd!  Congratulations!

 

 

Mions Meadhan-Thìreach  / Mediterranean Mince

Grìtheidean (airson 4)

500gr mions (mairtfheòil no uanfheòil)
2 chreamh-gàrraidh meadhanach, gun pairt uaine dorcha righinn
2 phiobar-cluig dearg
2 churran meadhanach
2 làn laimhe pònair Fhrangaich no ruith, no
pheasraichean mange-tout no sugar-snap
8 buntàta meadhanach ann an sliseagan (amh no deasaichte)
pacaid tomàtothan beaga cùbhraidh (cherry no baby plum)
2 mhuga sùgha-glasraich no sùgha-mairtfheòil / uanfheòil
leth-thuba uachdair no tuba beag iogairt Ghreugaich
leth-phacaid càise Feta Greugaich
piobar dubh garbh-bleithte (cha cleachd mise salann – tha salann gu leòr ann an sùghan malairteach)
lusan Meadhan-thìreach geàrrte

Ma bhios na buntàta amh, bruich nan sliseagan ann am pana iad fhad’s a bhios tu a deasachadh na grìtheidean eile.

Geàrr na creamhan-gàrraidh agus na pìobaran-cluig nan sliseagan agus bruich air an socair iad ann am beagan ola ann am pana mòr trom, air teas meadhanach. Geàrr na currain nam pìosan tana agus cuir anns a’ phana cuideachd iadsan, agus as dèidh sin na peasraichean mange-tout no pònairean. Caraich a h-uile rud bho àm gu àm gus nach bi an creamh-gàrraidh a’ fàs ro dhonn.

Cuir ris am mions, beag air bheag, agus praidhig a h-uile rud gus nach bi am mions dearg tuilleadh. Cur na lusan ris, agus piobar garbh-geàrrte gu leòr.

A-nis cuir an sùgh ann agus caraich gu math a-rithist e. Bu chòir dhan h-uile rud bruich gu sàmhach air teas meadhanach gun mhullach gus am bi a’ ghlasraich as chruaidhe al dente agus an sùgh air a lùghdachadh gu ìre mhath.

Anns an eadar-àm bidh na sliseagan buntàta deiseil. Tog bhon uisge iad agus cuir a’ mhòrchuid dhiubh gu faiceallach ris a’ mhions.

Cuir am mions ann an sreathan ann an soitheach quiche, le pìosan beaga càise feta eadar na sreathan, agus  deasaich am mullach leis na sliseagan bùntata air fhàgail agus na tomàtothan na dà-leth (taobh geàrrte shuas). Dòirt an t-uachdar no an t-iogart air agus cuir fon ghrìosach gus am bi a h-uile rud bòidheach donn. Agus sin agad e!

 

 

Mediterranean Mince

Ingredients (for 4)

500gr mince (beef or lamb)
2 medium leeks, without tough dark green part
2 red peppers
2 medium carrots
2 handfuls French or runner beans, or mange-tout / sugar-snap peas
8 medium potatoes in slices (raw or cooked)
packet of small aromatic tomatoes (cherry or baby plum)
2 mugs of stock (veg, beef or lamb)
half-tub of cream or small tub Greek yoghurt
half-pack of Greek feta cheese
rough-ground black pepper (no salt; enough in the stock)
Mediterranean herbs, chopped

If the potatoes are raw, put them on to boil in slices while you prepare the rest of the recipe.

Cut the leeks and peppers in slices and cook them gently in a little oil in a large heavy frying-pan on medium heat. Cut the carrots into matchstick slices and add them, then the beans or mange-tout peas. Stir everything from time to time so that the leeks don’t get too brown.

Add the mince a bit at a time and fry it all until the mince is slightly browned. Add the herbs, and plenty of rough-ground black pepper.

Now add the stock and stir again. Everything has to simmer away on medium heat without a lid till the toughest vegetables are al dente and the stock has reduced quite a bit.

In the meantime the potatoes will be cooked. Drain them and add the bulk of them carefully to the mince.

Layer the mince mixture in a large quiche dish, with crumbled feta cheese between the layers. Decorate the top with the remaining potato slices and the tomatoes, cut in half, cut side up. Pour the cream or yoghurt over it all and place under a hot grill till everything is nicely browned. That’s all there is to it!