Aig an àm seo den bhliadhna – toiseach oifigeil an Earraich – còrdaidh e gu mòr rium a bhith a’ coimhead air na h-eòin bheaga sa ghàrradh, is iad trang a’ cruinneachadh stuth airson an nid a thogail, agus a’ ceilearadh sna preasan fad an latha. Ach chan eil an geamhradh seachad fhathast agus mar sin nì mi cinnteach gu bheil sìol is bàllaichean-geire gu leòr sna biathadairean. Seo dealbhan de na h-eòin as cumanta sna ghàrraidhean againn, feadhainn bheaga is mhòra, a’ mhòr-chuid air an togail le caraid dhomh, Catrìona Spoors – mòran taing dhise!

At this time of year – the official beginning of spring, I enjoy watching the wee birds in the garden busily collecting material for their nests, and chirping in the bushes all day. But the winter isn’t past yet so I make sure that there’s plenty of seed and fat-balls in the feeders. Here are some pictures of the most common birds in our gardens, small and large, with their Gaelic names, most of them taken by my friend Catrìona Spoors – many thanks to her!

Click on pictures twice to enlarge.