Mòd  Nàiseanta Rìoghail na Cloinne ann an Dùn Omhain:

Chaidh duais òr (aois 5 -6) do Cheit Nic Amhlaigh agus duais  òr (aois 9 – 10) do  Lùcas MacAulay, an dithis à Bun-sgoil Cnoc na Creige, Baile Dhubhthaich, airson innse sgeulachd.

Mealaibh ur naidheachd, a Cheit is a Lùcais! 

Gold badges for Kate and Luke MacAuley of Craighill Primary, Tain, for story telling at the Mòd in Dunoon – well done, the pair of them!

 Dealbh / photo: http://www.facebook.com/#!/pages/Tain/366391446774110 Tàing mhòr! Nach ‘like’ sibh Tain air Facebook?