Bha sneachda na chuibhrig

Bha sneachda na chuibhrig air ìosal is àrd,

Am broinn an taigh-òsda na seòmraichean làn.

Bha Màiri is Eòsaph air toir àite-tàimh,

Am Betlehem fhuadain ‘s an uair ann mu thràth.

.

Oh càit’ an robh fàsgadh bhon chas-shileadh fhuar

Dhan òigh a bha giùlan Fear-Saoraidh an t-sluaigh?

Ach threòraicheadh dìreach is cinnteach an ceum

Dhan fhàrdaich a b’ ìsle san tìr ud gu lèir.

O seall E na shìneadh gum riomhadh na chòir,

O seall air a Mhàthair ga thàladh le deòin,

‘S na h-ainglean a’ fàilteachadh pàisde na h-òigh!

Bidh ‘n oidhche seo àraid an cànan ‘s an ceòl.

.

Bha ceòl air a’ ghaoith agus shoillsich an reul,

Mun cuairt air na cìobairean, ‘s shìn iad an ceum,

‘S an uamha nan ainmhidhean thairg iad an gaol,

Dhan naoidhean aig Màiri, Rìgh-pàisde chlann-daoin.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

The snow was a coverlet

The snow was a coverlet, on low and high ground,

Inside the guest-house the rooms were all full.

Mary and Joseph were seeking somewhere to stay,

Wandering in Bethlehem, and the hour already late.

.

Oh where was there shelter from the cold driving rain

For the maid who was carrying the Saviour of man?

But their step was guided, straight and sure,

To the lowliest lodgings in all that land.

Oh behold Him stretched out with no finery near,

Oh behold His Mother cradling him gladly,

And the angels welcoming the virgin’s child!

This night will be renowned in song and music.

.

There was music on the wind and the star shone down

Around the shepherds setting out on their way;

And in the animals’ den they offered their love

To Mary’s infant, the Child-king of mankind.

.

Faclan le Dòmhnall Iain Dòmhnallach, ceòl le Iseabail T. NicDhòmhnaill.

Words by Donald John Macdonald, music by Ishabel T. MacDonald.

.

Merry Christmas and a Happy New Year!

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr!

.

Èist / Listen:

Jennifer Licko Band   https://www.youtube.com/watch?v=WxUQwJtmHeo

.

Marit Falt and Rona Wilkie:https://maritandrona.bandcamp.com/track/bha-sneachda-na-chuibhrig

.