Flùraichean an Earraich / Spring flowers

Snowdrops, Gealagan-làir

Snowdrops, Gealagan-làir

Tha sinn daonnan toilichte nuair a nochdas na ciad fhlùraichean den bhliadhna – na gealagan-làir agus na lusan a’ chrom-chinn, agus beag air bheag na dìtheannan beaga earraich air na lòintean, an uairsin na preasan agus na craobhan fo bhlàth. Ged a dh’fhaodas an geamhradh a bhith fada, tha dathan nam flùraichean a’ comharradh gum bi an t-earrach agus an samhradh a’ tighinn.

Seo cruinneachadh beag de dh’ainmean lusan an earraich sa Ghàidhlig – agus mar a tha sa Bheurla, tha feadhainn inntinneach, neònach no dìreach bòidheach nam measg. Agus cuid mhath le ‘cuthag’, an tosgaire an earraich ud, nan ainmean.

Daffodils, Lusan a' chrom-chinn

Daffodils, Lusan a’ chrom-chinn

We’re always happy when the first flowers of the year appear – the snowdrops and the daffodils, and gradually the little meadow flowers, then the bushes and trees in blossom. Although the winter may be long, the colours of the flowers are a sign that spring and summer are coming.

Here’s a little collection of the Gaelic names for some spring flowers – and as in English, there are some interesting, curious or simply pretty ones among them. And a good few that mention the cuckoo, that ambassador of spring.

 

Blackthorn-Sgìtheach-dubh

Blackthorn-Sgìtheach-dubh

blackthorn /sloe: sgìtheach/sgeach dubh – the black briar (the white blossom comes on the bare black twig before the leaves)

bluebell: bròg na cuthaige – cuckoo’s shoe, or bogha-muc – pig’s bow

broom: bealaidh or bealach – the bright one

buttercup: buidheag an t-samhraidh – little yellow one of the summer; creeping buttercup: gàircean

lesser celandine: searragaich – the flask-like ones, or bròg na làrach – shoe of the ground

clover (red/white): seamrag-dhearg / -gheal = shamrock

Red-Campion-cow-parsley-Lus-nan-ròis-costag-fhiadhain

Red-Campion-cow-parsley-Lus-nan-ròis-costag-fhiadhain

cow parsley: costag-fhaidhain – wild chervil

daffodil : lus a’ chrom-cinn – plant of the bent head

daisy: neòinean – little one of noon, or dìthean caorach – sheep flower

dandelion: beàrnan-Brìde – the little gapped plant of St Brigid (from the leaves, and St Brigid’s day in Spring); dandelion clock: dathan-gobhainn – the smith’s darts

dog-violet: dail-chuach – meadow-goblet

Germander-speedwell-Nuallach

Germander-speedwell-Nuallach

forget-me-not: lus-midhe – louse plant (not as romantic as in English!)

germander speedwell: nuallach – roarer, howler (!), or lus-crè talmhainn – ground clay-plant

grape hyacinth: bogha-mucag –piglet’s bow

greater stitchwort: tùrsach – sorrowful

hawthorn: sgìtheach/sgeach/droigheann-geal – white briar

hyacinth: lus nan coinnlean gorm – plant of the blue candles

Greater-Stitchwort-Tùrsach

Greater-Stitchwort-Tùrsach

lady’s smock: spòg na cuthaige – cuckoo’s claw

marsh-marigold: beàrnan-Bealltainn – gapped one of Beltane (May Day), or lus-Màiri – Mary’s plant, or bròg-an-eich-uisge –kelpie’s shoe

primrose: sòbhrach/sòbhrag, soisgean

red campion: lus an ròis – rose herb, so called as it was used to ease ‘the rose’, a name for St Antony’s Fire, a severe skin complaint, or còrcach coille – forest hemp, or cìrean-coilich – cock’s comb

Marsh-marigold-Beàrnan-Bealltainn

Marsh-marigold-Beàrnan-Bealltainn

ragged robin: flùr na cuthaige – cuckoo flower, or bròg na feannaig – crow’s shoe, or caorag-lèana – wee sheep of the meadow, or cìrean coilich – cock’s comb (again)

Scots bluebell / harebell: currac-cuthaige – cuckoo’s cowl

snowdrop: gealag-làir – wee white one of the ground

tufted vetch: peasair nan luch – mouse’s pea, or peasair-radain – rat’s pea

whin: conasg, or gunnas (Ross-shire variant)

white dead nettle: deanntag-mharbh – dead nettle, or teanga-mhìn – smooth tongue

 

 

Ainmean Gàidhlig gu ìre mhòr bho Dwelly / Gaelic names mainly from Dwelly

Dealbhan agus eadar-theangaidhean leam fhìn / my own photos and translations of Gaelic names