Aithris-bhideo mu Sheapail Ghàidhlig eachdraidheal Chrombaidh. Tha iad an sàs ann an stèidheachadh urrais is iad an dòchas airgead a thogail gus nach bi i a’ tuiteam às a chèile. Suideachadh coltach ri seann seapail eile anns an Eilean Dubh, Eaglais Chille Mhìcheil.  Gur math a thèid leis an dithis aca.

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/21260302

Video-report about Cromarty’s historic Gaelic Chapel.  They are in the process of forming a trust in the hope of raising money to stop it falling apart – a situation silimilar to another old Black Isle chapel, Old Kirkmichael.  Good luck to both of them.