Seo an litir-naidheachd as ùire:

http://northings.com/2012/11/01/feis-rois-news-3/

Tòrr chùrsaichean, bhuithean-obrach, leasanan air loidhne agus thachartasan eile, do dh’inbhich is dhan òigridh, cuid dhiubh saor an asgaidh!

Lots of courses, workshops, online lessons and other events, for adults and young people, some of them free! 

Our Gaelic language/music bookTha leabhar ùr ann cuideachd, le abairtean Gàidhlig airson nam Fèisean (conaltradh is faclan-ciùil) agus ceòl, agus CD an cois

There’s a new book too, with Gaelic expression for Fèisean  (for communcation and for teaching / learning music), and with music, including a CD.

Barrachd fiosrachaidh an seo / more details here: http://www.feisrois.org/