Aig toiseach an Lùnasdail bha mi latha no dhà ann an Siorrachd York còmhla ri caraidean agus ‘s e sgìre uabhasach brèagha a th’ innte. Aon ‘treat’ sònraichte – rinn sinn turas air an rathad-iarainn North Yorks Moors eadar Grosmont is Goathland agus air ais, ann an trèana-smùid nan 1950an.

An-diùgh fhèin lorg mi am blog fiosrachail seo, dìreach mu dheidhinn sin – agus sa Ghàidhlig! Abair co-thuiteamas!

At the beginning of August I was in Yorkshire for a couple of days with friends, and one special treat was a trip on the North Yorks Moors Railway between Grosmont and Goathland and back, in a 1950s steam-train. And just today, I found this informative blog, precisely on that topic – and in Gaelic! What a coincidence!

http://treanaichean.wordpress.com/2012/08/05/spors-ann-an-siorrachd-york-2-am-fear-mor-rathad-iarainn-north-yorkshire-moors-gaidhlig-nymr/

 Spòrs ann an Siorrachd York (2) – Am fear mòr – Rathad-iarainn North Yorkshire Moors #gaidhlig #NYMR

Air a phostadh 05/08/2012 by alasdairmaccaluim     http://treanaichean.wordpress.com/

“Tha rathaidean-iarainn glèidhte ann agus tha rathaidean-iarainn glèidhte ann.”

Gu tric le rathaidean-iarainn mar seo, tha an loidhne a’ tòiseachadh ann am meadhan achaidh 10 mìle air falbh bho àite sam bith agus a’ crìochnachadh 11.5 mìle air falbh bho àite sam bith ann an meadhan achaidh eile.

Chan ann mar sin idir a tha Rathad-iarainn North Yorkshire Moors (NYMR). Tha an loidhne fada – mu 20 mìle uile gu lèir, tha e ann an àite far a bheil daoine ag iarraidh a dhol (Pàirce Nàiseanta nan North Yorkshire Moors) agus tha ceangail ann ris an lìonra nàiseanta.Tha an loidhne seo a’ ceangail Pickering ri Grosmont (‘gro-mont’) agus tha ceangal ann ri seirbheisean nàiseanta air an loidhne eadar Middlesborough agus Whitby (Loidhne Esk Valley) ann an Grosmont. Nas fhèarr nas sin, bidh an NYMR fhèin a’ ruith seirbheisean air an lìonra nàiseanta eadar ceann loidhne an NYMR ann an Grosmont gu Whitby. Mar sin, faodaidh daoine a’ dol bho Pickering gu Whitby gun a bhith ag atharrachadh trèana. Is e deagh ghoireas do luchd-turais a tha seo.

Is e an NYMR fear de na loidhnichean glèidhte as sine, as fhaide agus as soirbheachaile ann an Sasainn. Bidh barrachd dhaoine a’ cleachdadh na loidhne seo agus bidh e a’ togail tòrr a bharrachd airgid na iomadh loidhne dhùthchail a tha fhathast mar phàirt den lìonra nàiseanta.Tha an loidhne a’ ruith tron phàirce nàiseanta agus tha seallaidhean brèagha rim faicinn – fèidh is fraoch is monaidhean.Tha an loidhne seo proifeiseanta, mòr agus brèagha agus bu chòir gach duine aig a bheil ùidh ann an rathaidean-iarainn a dhol air co-dhiù aon turas nam beatha.

******************************************

There are preserved railways and there are preserved railways…..”.   It’s often the case with railways like these that they start in a field 10 miles from anywhere, and finish in another field 11.5 miles away from anywhere. The North Yorkshire Moors Railway is not like that at all. The line is long – about 20 miles altogether, and it’s in a place where lots of people want to go (the North Yorks Moors National Park), and it’s connected to the national train network.This line links Pickering with Grosmont and has a connection to the national line between Middlesborough and Whitby (Esk Valley line) at Grosmont. Better than that, the NYMR runs its own service beween its terminus in Grosmont and Whitby on the national line, so that passengers can travel from Pickering to Whitby without changing trains – a great facility for tourists. The NYMR is one of the oldest, longest and most successful preserved lines in England. It has more users and brings in more money than many of the country lines that are still part of the national network. It runs through the national park, and there are beautiful views to be had – deer, heather, moors.This is a professional, large-scale and attractive line, and anyone with an intererst in railways should go on it at least once in his lifetime.

(Written by Alasdair MacCaluim and reprinted with his permission – mòran taing!)

 Aon rud a bh’ ann a bha fìor dhrùidhteach agus a chuir seòrsa cianalais orm; bha na stèiseanan cho grinn ‘s cho bòidheach, le pailteas fhlùraichean brèagha anns gach oisean agus na togalaichean agus drochaidean uile air an ùr-pheantadh ; chì thu sa bhad gum bi daoine a’ coimhead orra agus gu bheil iad mòiteil asta. Bha caraid còmhla rinn aig an robh an t-athair ag obair na oifigear-rèilichean sna 50an  ‘s sna 60an, agus thuirt esan gum b’ e sin pàirt den obair àbhaisteach aig gach cosnaiche; nuair nach robh dìreach trèanaichean ann no luchd-siùbhail, b’ fheudar dhaibh coimhead air na flùraichean agus an stèisean gu lèir, feuch gum biodh a h-uile càil glan is tlachdmhor. Tha chuimhn’ agam fhèin air sin a-nis. Sna làithean seo, ‘s e luchd-saor-thoilleach a bhios a’ dèanamh na mòrchuid den obair sin anns na stèiseanan NYMR .

One thing which really made an impression on me, and made me quite nostalgic: the stations are so neat and pretty, with a wealth of lovely flowers in every nook and cranny, and the buildings and footbridges all freshly painted. You can see at once that people are looking after them, and are proud of them.  There was a friend with us whose father worked for the railways in the 50s and 60s, and he said that that was part of the normal work of every employee – when there wasn’t actually a train or passengers there, they had to look after the flowers and the whole station,  and make sure that everything was clean and attractive. I can remember that myself now. Nowadays it’s volunteers who do most of that work in the NYMR stations.

Seo cuid de na dealbhan agam / Here are some of my pictures.

  Barrachd fiosrachaidh an seo / More information here:  http://en.wikipedia.org/wiki/North_Yorkshire_Moors_Railway