Lèirmheas glè mhath air a’ chuirm-chiùil “Fèis Rois aig 25” ann an Inbhir Nis Là na Sàbaid sa chaidh / great review of  last Sunday’s “Fèis Rois is 25” concert:

Fèis Rois aig 25: Freumhan is Gasan   / Roots and Shoots

http://northings.com/2011/09/12/blas-2011-feis-rois-is-25-roots-and-shoots/

Dealbhan brèagha an seo / nice set of pictures: http://www.blas-festival.com/gailearaidh–gallery-2011.html

Gailearaidh: Fèis Rois is 25 – Roots and Shoots