A’ Mhaighdeann-Mhara / the Mermaid

Seo òran tradiseanta gu math freagarrach do Mhachair Rois agus dhan t-sìde stoirmeil a bhios againn cho tric aig an àm seo den bhliadhna.

mermaid_stormyweather

 

Òran na Maighdinn-Mhara

A-mach air bhàrr nan stuadh ri gaillinn

Fuachd is feannadh fad’ o thìr

Bha mo ghaol dhut daonnan fallain

Ged is maighdeann-mhara mi

 

Sèist:

Hù-bha is na hoireann hù-bha

Hù-bha is na hoireann hì

Hù-bha is na hoireann hù-bha

’S ann le foill a mheall thu mi

 

Chan eil mo chadal-sa ach luaineach

Nuair bhios buaireas air an t-sìd’

Bha mi ’n raoir an Coire Bhreacain

Bidh mi nochd an Eilean Ì

 

Seall is faic an grunnd na fairge

Uamhan airgid ’s òir gun dìth

Lainnearachd ’s chan fhaca sùil e

Ann an cùirt no lùchairt rìgh.

 

Song of the Mermaid

 Here’s a traditional song that’s very appropriate for the Seaboard and the stormy weather we so often get at this time of year.

 

Out on the top of the waves in the storm,

The cold flaying my skin far from land,

My love for you is eternal and strong

Although it’s a mermaid I am.

 

Chorus:

Hù-bha is na hoireann hù-bha

Hù-bha is na hoireann hì

Hù-bha is na hoireann hù-bha

It’s with treachery that you deceived me.

 

My sleep is but restless

When the elements are turbulent.

Last night I was in Corryvreckan,

Tonight I’ll be in Iona.

 

Look and see at the bottom of the ocean

Silver and gold caves in abundance,

Glittering radiance no eye has ever seen

even at the court or palace of a king .

 

Seo Isbeal NicAsgail mhìorbhaileach nach maireann ga sheinn / here’s the late great Ishbel MacAskill singing it.

http://youtu.be/tBzd3HVE8Uo

 

P1170770

 

Dealbh den Mhaighdeann-Mhara: Seaboard Memorial Hall, le cead /Mermaid pictiure  with permission SMH            
Dealbh de chaladh Bail’ an Todhair leam fhìn /Balintore harbour: my picture.